აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

Untitled Document
მასმედიის აკრედიტაცია და მედია მონიტორინგი - 2008 (ხელახალი)

     საარჩევნო კომისიების სხდომებზე დასწრებისა და კენჭისყრის დღეს კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლება აქვთ საარჩევნო კომისიაში აკრედიტირებულ პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებების წარმომადგენლებს.

      პრესისა და მასობრივი საშულებების სხვა წარმომადგენლებმა აკრედიტაციის განცხადებით უნდა მიმართონ უსკოს კენჭისყრამდე არაუგვიანეს მე-3 დღისა. (11 დეკემბერი)
      თუკი პრესისა და მასობრივი საშუალებების სხვა წარმომადგენლები რამდენიმე საარჩევნო ოლქის ტერიტორიაზე ახორციელებენ მუშაობას, მაშინ განაცხადით უნდა მიმართონ უსკოს, ხოლო ერთი საარჩევნო ოლქის ტერიტორიაზე მომუშავენი მიმართავენ შესაბამის საოლქო საარჩევნო კომისიას.
      ერთი და იგივე ორგანიზაციას კენჭისყრის დღეს უბანში ერთდროულად შეუძლია ჰყავდეს არა უმეტეს 3 წარმომადგენლისა.
 
 
საკონტაქტო პირი:
ქეთევან ჯიქია
ტელ: 899 33 41 33
ელ.-ფოსტა: kjikia@sec.ge
 
მერაბ წულუკიძე
ტელ: 899 79 09 47
კანონი უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ
საჩივრების რეესტრი
საჯარო ინფორმაცია
საარჩევნო ჟურნალი
ვიდეო გალერეა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016