აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

Untitled Document
2024 წლის არჩევნები

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების დანიშვნის შესახებ

საარჩევნო ღონისძიებათა გრაფიკი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა 2024 წლის 26 ოქტომბრის არჩევნებისათვის

 

სამართლებრივი აქტები

 • დადგენილებები
 • განკარგულებები
 • უსკოს თავმჯდომარის განკარგულებები
 • უსკოს მდივნის განკარგულებები

საარჩევნო სუბიექტები

 • საარჩევნო სუბიექტები
 • პარტიული სიები
 • პარტიები,რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში
 • პარტიული სიის ფორმა
 • სააღრიცხვო ბარათი
 • მხარდამჭერთა სიის ფორმა
 • რიგითობა

ოლქები და უბნები

მედია და დამკვირვებლები

 • ადგილობრივი და საერთაშორისო დამკვირვებლების რეგისტრაციის წესი 
 • 2024 წლის 26 ოქტომბრის აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებისთვის რეგისტრირებული ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციები
 • პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებების წარმომადგენლების აკრედიტაციის წესი და მათი უფლებები
 • 2024 წლის 26 ოქტომბრის აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებისთვის აკრედიტებული მედიისა და პრესის საშუალებები

შედეგები

 • 2024 წლის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შედეგები
 • 2024 წლის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების საბოლოო შემაჯამებელი ოქმი
 • 2024 წლის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების ანგარიში
 • აჭარის ა.რ.უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შედეგების სტატისტიკური მონაცემები 2004-2024 წ.წ.
 • სტატისტიკური მონაცემები 2024 წ.
 • საინფორმაციო ბიულეტენი
კანონი უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ
საჩივრების რეესტრი
საჯარო ინფორმაცია
საარჩევნო ჟურნალი
ვიდეო გალერეა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016