აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

Untitled Document
დადგენილებები - 2016 წელი

დადგენილება N17 16.12 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს გამოკლებული წევრის ადგილმონაცვლეობის წესის განსაზღვრის თაობაზე 

დადგენილება N16 11.11 - ზოგიერთი საარჩევნო პროცედურის განსაზღვრის შესახებ 

დადგენილება N15 23.10 დანართი1  - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩევნების მეორე ტურისათვის  №80  ქედის, №82 შუახევის და №84 ხულოს  საოლქო საარჩევნო  კომისიებისათვის  საჭირო ფულადი სახსრების განაწილებისა და გამოყენების წესის განსაზღვრის შესახებ 

დადგენილება  N14 21.10 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8  ოქტომბრის მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით მეორე ტურის გამართვისათვის ზოგიერთი  საარჩევნო ღონისძიებისა და ვადების დადგენის შესახებ 

დადგენილება N13 05.09 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებში მონაწილე საარჩევნო სუბიექტებისათვის რიგითი ნომრის მინიჭების წესის განსაზღვრის შესახებ

დადგენილება N12 24.08 - უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის ნარკოლოგიურ შემოწმებასთან დაკავშირებული ზოგიერთი პროცედურის განსაზღვრის შესახებ 

დადგენილება N11 24.08 - საუბნო საარჩევნო კომისიებისათვის ზოგიერთი  საარჩევნო პროცედურების განსაზღვრის შესახებ 

დადგენილება N10 24.08 - საოლქო საარჩევნო კომისიებისათვის ზოგიერთი საარჩევნო პროცედურების განსაზღვრის შესახებ 

დადგენილება N9 04.08 - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის ლოგოს დამტკიცების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2006 წლის 19 მაისის №3 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

დადგენილება N8 18.07 - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2006 წლის 19 მაისის №4 დადგენილებაში ცვლილებებისდა დამატებების შეტანის შესახებ

დადგენილება N7 14.07 -  ზოგიერთი საარჩევნო პროცედურის განსაზღვრის შესახებ 

დადგენილება N6  30.06 დანართი - „საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების წესისა და საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ“ უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2014 წლის 13 მარტის №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

დადგენილება N5  13.06 - ზოგიერთი საარჩევნო პროცედურების განსაზღვრის შესახებ

დადგენილება N4 07.06 - უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის არჩევნების გამართვისათვის გამოყოფილი თანხის განაწილებისა და გამოყენების წესის დამტკიცების შესახებ"

დადგენილება N3 07.06 - მხარდამჭერთა სიების შევსებისა და შემოწმების დამატებითი წესის განსაზღვრის თაობაზე

დადგენილება N2 07.06 - კომპიუტერული უზრუნველყოფის დროებითი სამსახურის შექმნის შესახებ

 დადგენილება N1 21.04 - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2006 წლის 19 მაისის №4 დადგენილებაში ცვლილებების და დამატებების შეტანის შესახებ

 

კანონი უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ
საჩივრების რეესტრი
საჯარო ინფორმაცია
საარჩევნო ჟურნალი
ვიდეო გალერეა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016