აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

Untitled Document
უსკოს დადგენილებები - 2008 წელი

დადგენილება N27 30.11 -  დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დადგენილება N26 30.11 დანართი - საოლქო საარჩევნო კომისიისათვის ფულადი სახსრების განაწილების შესახებ
დადგენილება N25 30.11 - ზოგიერთი საარჩევნო ღონისძიების განსაზღვრის შესახებ
დადგენილება N24 09.11 - ხელახალი არჩევნებისათვის ზოგიერთი საარჩევნო ღონისძიების განსაზღვრის შესახებ
დადგენილება N23 08.11 -  ხელახალი მაჟორიტარული არჩევნების პროცესში  მასობრივი ინფორმაციის სახელმწიფო და არასახელმწიფო  საშუალებათა მონაწილეობისა და გამოყენების წესის შესახებ
დადგენილება N22 08.11 - ზოგიერთი საარჩევნო ღონისძიების განსაზღვრის შესახებ
დადგენილება N21 07.11 დანართი - განმეორებითი კენჭისყრისათვის საოლქო საარჩევნო კომისიებისათვის ფულადი სახსრების განაწილების შესახებ
დადგენილება N20 06.11 - ზოგიერთი საარჩევნო ღონისძიების განსაზღვრის შესახებ
დადგენილება N19 06.11 - ზოგიერთი საარჩევნო ღონისძიების განსაზღვრის შესახებ
დადგენილება N18 29.10 - ზოგიერთი საარჩევნო ღონისძიების განსაზღვრის შესახებ
დადგენილება N17 29.10 - უმაღლესი სააჩვევნო კომისიის წარმომადგენლების უფლებამოსილების განსაზღვრისა და დანიშვნის წესის შესახებ
დადგენილება N16 21.10 - დადგენილების დანართში ცვლილების შეტანის შესახებ
დადგენილება N15 14.10 - საარჩევნო ადმინისტრაციაში განცხადება/საჩივრის შეტანისა და განხილვის წესების აღმწერ ინსტრუქციაში ცვლილებები შეტანის შესახებ
დადგენილება N14 11.10 ინსტრუქცია - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 3 ნოემბრის არჩევნებისათვის კენჭისყრის დღის პროცედურების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ
დადგენილება N13 07.10 - ზოგიერთი საარჩევნო ღონისძიების განსაზღვრის თაობაზე
დადგენილება N12 23.09 - საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა სახელმძღვანელო ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე
დადგენილება N11 14.09 - საარჩევნო ღონისძიების განსაზღვრის თაობაზე
დადგენილება N10 14.09 - დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დადგენილება N9 11.09 - საარჩევნო ადმინისტრაციაში განცხადება/საჩივრის შეტანისა და განხილვის წესების აღმწერი ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ
დადგენილება N8 11.09 - საარჩევნო კომისიის 2004 წლის 20 დეკემბრის N4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დადგენილება N7 08.09 დანართი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2008 წლის 3 ნოემბრის არჩევნებზე საოლქო საარჩევნო კომისიებისათვის საჭირო ფულადი სახსრების განაწილებისა და გამოყენების წესისა და ზოგიერთი საარჩევნო ღონისძიების განსაზღვრის თაობაზე
დადგენილება N6 08.09 - არჩევნების პროცესში მასობრივი ინფორმაციის სახელმწიფო და არასახელმწიფო  საშუალებათა მონაწილეობისა და გამოყენების წესის შესახებ
დადგენილება N4 08.08 - არჩევნების პროცესში მასობრივი ინფორმაციის სახელმწიფო და არასახელმწიფო საშუალებათა მონაწილეობისა და გამოყენების წესის შესახებ
დადგენილება N3 01.08 - უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2007 წლის 27 ივნისის N6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დადგენილება N2 28.07 - კომპიუტერული სამსახურის შექმნის შესახებ
დადგენილება N1 28.07 - უმაღლესი საარჩევნო კომისიის რეგლამენტში ცვლილებებისა და დამატებების შესახებ

კანონი უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ
საჩივრების რეესტრი
საჯარო ინფორმაცია
საარჩევნო ჟურნალი
ვიდეო გალერეა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016