აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

Untitled Document
პროაქტიული გამოქვეყნება

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის პასუხისმგებელი პირი - უმაღლესი საარჩევნო კომისიის იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის უფროსი - ფრიდონ ბათნიძე. მობ: 595 506 575საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების წესი და საჯარო  ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის  სტანდარტი 

 

ინფორმაცია უსკოს ბალანსზე რიცხულ ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე ტექნიკური მომსახურებისათვის გაწეული ხარჯების შესახებ 2019 წელი 

ინფორმაცია უსკოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების შესახებ 2019 წელი

ინფორმაცია უსკოს ბალანსზე რიცხულ ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე საწვავის მოხმარებისათვის გაწეული ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია სკო-ს მიერ 2019 წელს გაცემული შრომის ანაზღაურების შესახებ

ინფორმაცია უსკოს თანამშრომელთა სამივლინებო ხარჯების შესახებ 2019 წელი

ინფორმაცია უსკოს ბალანსზე რიცხული ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ 2019 წელი 

2018 წლის ინფორმაცია უსკოს ბალანსზე რიცხული ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ;

ინფორმაცია უსკოს მიერ 2018 წელს გაცემული თანამდებობრივი სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ; 

2018 წლის ინფორმაცია უსკოს ბალანსზე რიცხულ ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე საწვავის მოხმარებისათვის გაწეული ხარჯების შესახებ;

ინფორმაცია უსკოს ბალანსზე რიცხულ ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე ტექნიკური მომსახურებისათვის გაწეული ხარჯების შესახებ;

 2018 წლის ინფორმაცია უსკოს ბალანსზე არსებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების შესახებ;

მივლინება 2018-ინფორმაცია უსკოს თანამშრომელთა სამივლინებო ხარჯების შესახებ 

ავტოსატრანსპორტო საშუალების რაოდენობა

ავტომანქანის ტექნიკური მომსახურებისთვის გაწეული ხარჯი

2017 წლის განმავლობაში საწვავის მოხმარებისთვის გაწეული ხარჯი 

2017 წლის განმავლობაში გაწეული სამივლინებო ხარჯები

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების რაოდენობის შესახებ

ავტომანქანის ტექნიკური მომსახურებისათვის გაწეული ხარჯების შესახებ

2016 წლის განმავლობაში საწვავის მოხმარებისათვის გაწეული ხარჯების შესახებ

2016 წლის განმავლობაში გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ

აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2016 წლის შესყიდვების გეგმა 

ინფორმაცია უსკოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე შესახებ 2015 წელი

ინფორმაცია უსკოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე საწვავის მოხმარებისათვის გაწეული  ხარჯების შესახებ 2015 წელი

ინფორმაცია უსკოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე ტექნიკური მომსახურებისათვის გაწეული  ხარჯების შესახებ 2015 წელი

ინფორმაცია უსკოს ბალანსზე რიცხული ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ 2015 წელი

ინფორმაცია უსკოს თანამშრომელთა სამივლინებო ხარჯების შესახებ 2015 წელი

აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2015 წლის შესყიდვების გეგმა 

აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2014 წლის შესყიდვების გეგმა

ინფორმაცია უსკოს თანამშრომელთა სამივლინებო ხარჯების შესახებ  2014 წელი

ინფორმაცია უსკოს ბალანსზე რიცხული ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ 2014 წელი
 
ინფორმაცია უსკოს ბალანსზე რიცხული ავტოსანტრანსპორტო საშუალებების შესახებ 2014 წელი
 
ინფორმაცია უსკოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე საწვავის მოხმარებისათვის გაწეული  ხარჯების შესახებ 2014 წელი
 
ინფორმაცია უსკოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე ტექნიკური მომსახურებისათვის გაწეული  ხარჯების შესახებ 2014 წელი
კანონი უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ
საჩივრების რეესტრი
საჯარო ინფორმაცია
სტრატეგია 2019-2020
ვიდეო გალერეა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016