აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია


ქარ / ENG
 Untitled Document

Untitled Document
აპარატი

საოქმო სარეგისტრაციო სამსახური

საოქმო სარეგისტრაციო სამსახურის უფროსი – სულხან ჩოგაძე
სამს.:0(422)27-48-16
მობ.:593-36-22-20

საოქმო სარეგისტრაციო სამსახურის III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - მაია ცინარიძე
მობ.:577 14 64 64

საოქმო სარეგისტრაციო სამსახური:

ა)ახდენს შემოსული და გასული კორესპონდენციის (მათ შორის უსკოს ოფიციალურ ელექტრონულ მისამართზე info@sec.ge საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა) მიღებას, გაცემას, რეგისტრაციას მათ შორის ელექტრონულად (edocument.ge/USKO/app/) და ახდენს მის სისტემატიზაციასა და დროულად მიწოდებას შესაბამისი სამსახურებისათვის; (27.06.17 №8 დადგენილება)

1)თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ამზადებს პასუხებს კომისიაში შემოსულ წერილებსა და განცხადებებზე; (21.04.16 №1 დადგენილება)

ბ)ახორციელებს გერბიანი ბლანკებისა და ბეჭდების დამზადების, გამოყენებისა და შენახვის კონტროლს, აღრიცხვას, განადგურებას და შენახვას სათანადოდ ჩაკეტილ და დაცულ ადგილას, „იმ ბლანკების, ბეჭდებისა და სხვა საშუალებების დამზადების, გამოყენების, შენახვისა და განადგურების წესების განსაზღვრის შესახებ, რომლებზედაც საქართველოს სახელმწიფო გერბია გამოსახული“ საქართველოს პარლამენტის 2014 წლის 30 ნოემბრის №2858-Iს დადგენილებით განსაზღვრული წესის შესაბამისად; (29.12.2014წ. №4 დადგენილება)

1)უზრუნველყოფს გერბიანი ბლანკების აღრიცხვისათვის სააღრიცხვო-სარეგისტრაციო ფორმის (ბარათი,ჟურნალი) შემუშავებას და ფორმების დაწესებულების საქმეთა ნომენკლატურაში შეტანას; (29.12.2014წ.№4 დადგენილება)

გ)ადგენს უსკოს სხდომის ოქმებს; (27.06.17წ. №8 დადგენილება)

დ)იღებს, ამზადებს და ინახავს მასალებს საარჩევნო სუბიექტების რეგისტრაციაში გასატარებლად;

ე)ამოწმებს კანდიდატთა და არჩეულ პირთა რეგისტრაციას საარჩევნო ოლქებში;

ვ)ამოწმებს პარტიულ სიებს, კანდიდატთა სააღრიცხვო ბარათებს და საარჩევნო სუბიექტის მხარდამჭერთა სიებს; (21.04.16წ. №1 დადგენილება)

ზ)უზრუნველყოფს საარჩევნო პროცესების მართვის სამსახურისაგან გადმოცემული ქვემდგომი საარჩევნო კომისიებისაგან მიღებული შემაჯამებელი ოქმების და სხვა დოკუმენტაციის სათანადო წესით შენახვას/დაარქივებას; (27.06.17 №8 დადგენილება)

თ)უზრუნველყოფს უსკოს მიერ მიღებული დადგენილებების გადაცემას სსიპ „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნესათვის“, მის ვებგვერდზე (www.matsne.gov.ge)  გამოქვეყნების მიზნით; (13.03.14წ. №2 დადგენილება)

ი)უზრუნველყოფს დოკუმენტაციის დაგზავნას;

კ)თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ამზადებს უსკოს სხდომებზე განსახილველი დადგენილებების ან/და განკარგულებების პროექტებს, აგრეთვე უსკოს თავმჯდომარის და მდივნის განკარგულებების პროექტებს; (27.06.17წ. №8 დადგენილება)

ლ)ამრავლებს მასალებს კომისიის სხდომებისათვის;           

მ)უზრუნველყოფს უსკოს დოკუმენტაციის არქივში განთავსებას, შენახვასა და დამუშავებას; (20.06.2011წ. №1 დადგენილება)

ნ)შესაბამის მასალებს პრესაში გამოსაქვეყნებლად გადასცემს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს; (28.07.2008წ. №1 დადგენილება)

ო)შესაბამის ინფორმაციას კომპიუტერული დამუშავებისათვის გადასცემს უფლებამოსილ პირს; (27.06.17წ. №8 დადგენილება)

1)უსკოს აპარატის სამსახურებისაგან მიღებული პროექტების საფუძველზე ადგენს სხდომის დღის წესრიგის პროექტს და წარუდგენს უსკოს მდივანს; (21.04.16წ. №1 დადგენილება)

პ)უზრუნველყოფს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის სტრუქტურულ ერთეულებში საქმისწარმოების ერთიანი სისტემის ორგანიზებას, edocument.ge/USKO/app/ - საქმისწარმოების ავტომატიზირებული სისტემის მართვას კონტროლსა და მონიტორინგს; (27.06.17წ. №8 დადგენილება)

1)უზრუნველყოფს საარჩევნო ადმინისტრაციის მუდმივმოქმედი საექსპერტო კომისიის სხდომების მოწვევას და ჩატარებას;

2)საარქივო სამმართველოს სპეციალისტებთან და უსკოს სამსახურების ხელმძღვანელებთან ერთად შეიმუშავებს საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმეთა ნომენკლატურას და წარუდგენს დასამტკიცებლად უსკოს თავმჯდომარეს;

3)უზრუნველყოფს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრობის შესაბამისი კანდიდატის ინფორმირებას მისი ადგილმონაცვლეობის თაობაზე;

4)უზრუნველყოფს კომისიის წევრების და სამსახურის უფროსების ინფორმირებას უსკოს სხდომების შესახებ; (27.06.17წ. №8 დადგენილება)

ჟ) ასრულებს სხვა მოვალეობებს. (28.07.2008 №1 დადგენილება)

 

იურიდიული სამსახური

იურიდიული სამსახურის უფროსი – ფრიდონ ბათნიძე
სამს.:0(422)25-59-21
მობ.:593 76 93 83

იურიდიული სამსახურის III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ქეთევან ვარშალომიძე
მობ.:599 40 68 68

იურიდიული სამსახური:

ა)ამზადებს პასუხებს კომისიაში შემოსულ, მის კომპეტენციაში შემავალ წერილებისა და განცხადებებზე და წარუდგენს მათ კომისიას ან კომისიის თავმჯდომარეს;

ბ)არჩევნებთან დაკავშირებულ სამართლებრივ საკითხებზე უწევს კონსულტაციას და აძლევს ახსნა განმარტებას კომისიის წევრებს, აპარატის თანამშრომლებს და ქვემდგომ საარჩევნო კომისიებს;

გ)იხილავს არჩევნებთან დაკავშირებულ საკითხებს და დარღვევებს, მიღებულ დასკვნებს გადაწყვეტილების მისაღებად წარუდგენს უმაღლეს საარჩევნო კომისიას.

დ)წარმოადგენს უმაღლეს საარჩევნო კომისიას სასამართლოში, საარჩევნო კანონმდებლობიდან გამომდინარე დავების განხილვისას;

ე)საოქმო სარეგისტრაციო, საარჩევნო პროცესების მართვის და საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურებთან ერთად ამზადებს სასამართლოში წარსადგენ მასალებს; (27.06.17წ. №8 დადგენილება)

ვ)საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოჰყავს უსკოს სამსახურების მიერ მომზადებული საარჩევნო დოკუმენტაციის ფორმები, დადგენილებების ან/და განკარგულებების პროექტები;

ზ)თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ამზადებს უსკოს სხდომებზე განსახილველი დადგენილებების ან/და განკარგულებების პროექტებს;

თ)ახდენს სსიპ „საქართველოს საკანომდებლო მაცნეს“ ვებგვერდზე (www.matsne.gov.ge) სისტემატიზირებული (კოდიფიცირებული) ნორმატიული აქტებისა და სხვა საინფორმაციო დოკუმენტაციის ელექტრონული ვერსიების საჭიროებისამებრ მოძიება-დამუშავებას, უსკოს წევრებისა და აპარატის თანამშრომლებისათვის ნორმატიული აქტების ან/და მათი ძალაში შესვლის შესახებ ინფორმაციის მოძიებასა და მიწოდებას; (20.04.2011წ. № დადგენილება)

ი)ახდენს უსკოს შესაბამისი სამსახურების მიერ მომზადებული ინდივიდუალურ სამართლებრივი აქტების ვიზირებას; (28.07.2008წ. №1 დადგენილება)

კ)აწვდის ინფორმაციას უსკოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის   სამსახურს საარჩევნო პროცესებთან დაკავშირებულ იურიდიულ საკითხებზე; (28.07.2008წ. №1 დადგენილება)

ლ)როგორც საარჩევნო ისე არასაარჩევნო პერიოდში აძლევს განმარტებებს და უწევს კონსულტაციას საოლქო საარჩევნო კომისიებს იურიდიულ საკითხებთან დაკავშირებით; (28.07.2008წ. №1 დადგენილება)

მ)ახორციელებს უსკოს მიერ მიღებულ სამართლებრივი აქტების პროექტების ვიზირებას;

1)ამზადებს ადგილობრივი და საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაციების წარმომადგენლების რეგისტრაციისათვის განკარგულების პროექტებს; (27.06.17წ. №8 დადგენილება)

ნ)ასრულებს სხვა მოვალეობებს. (28.07.2008წ. №1 დადგენილება)

 


საარჩევნო პროცესების მართვის სამსახური

საარჩევნო პროცესების მართვის სამსახურის უფროსი – ლევან ჩავლეიშვილი
სამს.:0(422)27-50-54
მობ.:593281548

საარჩევნო პროცესების მართვის სამსახური:

ა)კოორდინაციას უწევს და უსკოს აწვდის ინფორმაციას ქვემდგომი საარჩევნო კომისიების მუშაობის შესახებ;

1)ამზადებს პასუხებს კომისიაში შემოსულ, მის კომპეტენციაში შემავალ წერილებსა და განცხადებებზე და წარუდგენს მათ კომისიის თავმჯდომარეს. (02.03.2010წ. №1 დადგენილება)

ბ)აგროვებს ინფორმაციას ქვემდგომი კომისიების შემადგენლობებსა და მათში ცვლილებების შესახებ;

გ)იღებს ინფორმაციას საარჩევნო ოლქებში ამომრჩეველთა რაოდენობისა და საარჩევნო ოლქებისა და უბნების საზღვრების შესახებ;

დ)ახორციელებს არჩევნების მომზადებისა და ჩატარების პერიოდში საარჩევნო კომისიებისათვის საჭირო ინვენტარის, მატერიალურ ფასეულობათა, ბიულეტენების, ინსტრუქციების, სხვადასხვა სახის მასალების, ადგილებზე დროულად მიწოდების ღონისძიებებს. პასუხისმგებელია საოლქო საარჩევნო კომისიების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მდგომარეობაზე.

1)იღებს არჩევნების შედეგების შემაჯამებელ ოქმებს და მათ ხელთ არსებულ სხვა დოკუმენტაციას ქვემდგომი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის, მოადგილის, მდივნის ან კომისიის მიერ უფლებამოსილი პირისაგან და გადასცემს უსკოს შესაბამის სამსახურს რეგისტრაციისა და შენახვისათვის. (31.07.12წ. №1 დადგენილება)

ე)უზრუნველყოფს ქვემდგომ საარჩევნო კომისიებთან საკომუნიკაციო საშუალებებს; 

ვ)აცნობებს ქვემდგომ საარჩევნო კომისიებს უსკოს მიერ მიღებული აქტების შესახებ;

ზ)თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ამზადებს უსკოს სხდომებზე განსახლველი დადგენილებების ან/და განკარგულებების პროექტებს;

თ)საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურთან ერთად მონაწილეობს არჩევნების მომზადებისა და ჩატარებისათვის საჭირო დაფინანსების დაგეგმვაში; (27.06.17წ. №8 დადგენილება)

1)ადგენს და საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურს გადასცემს ინფორმაციას არჩევნების ჩასატარებლად საჭირო საარჩევნო ინვენტარისა და სხვადასხვა საარჩევნო დოკუმენტაციის რაოდენობის შესახებ; (27.06.17წ. №8 დადგენილება)

ი)იურიდიულ და სხვა სამსახურებთან ერთად მონაწილეობს საარჩევნო ღონისძიებათა გრაფიკის შედგენაში; (28.07.2008წ. №1 დადგენილება)

კ)აგროვებს და აწვდის უსკოს იურიდიულ სამსახურს ქვემდგომ საარჩევნო კომისიებში შემოსულ საჩივრებისა და სასამართლო დავების შესახებ საჭირო ინფორმაციას; (28.07.2008წ. №1 დადგენილება)

ლ) ასრულებს სხავა მოვალეობებს. (28.07.2008 №1 დადგენილება)


საფინანსო საბიუჯეტო სამსახური

საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი – ლევან სამნიძე
სამს.:0(422)27-10-50
მობ.:593-72-54-74

საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ბუღალტერი) - ლია ჟორჟოლიანი
მობ.:555 54 31 34

საფინანსო საბიუჯეტო სამსახური:

ა)ადგენს წლიური საფინანსო გეგმის პროექტს და წარადგენს კომისიის სხდომაზე დასამტკიცებლად;

ბ)ადგენს და უმაღლეს საარჩევნო კომისიას წარუდგენს დასამტკიცებლად არჩევნების ჩატარებასთან დაკავშირებულ ხარჯთაღრიცხვის პროექტს;

გ)კონტროლს უწევს ქვემდგომი საარჩევნო კომისიების მიერ არჩევნების მომზადებასთან და ჩატარებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს;       

დ)ახდენს უსკოს მიერ დადებული ხელშეკრულებების რეგისტრაციასა და შენახვას. (30.12.13წ. №1 დადგენილებთ)

ე)აწარმოებს მიმდინარე საფინანსო საქმიანობას;

ვ)ახორციელებს უსკოს საქმიანობასთან დაკავშირებული შემოსავლებისა და გასავლების აღრიცხვას;

ზ)ახორციელებს არჩევნების მომზადებისა და ჩატარების პერიოდში საარჩევნო კომისიებისათვის საჭირო ინვენტარის, მატერიალურ ფასეულობათა, ბიულეტენების, ინსტრუქციების, სხვადასხვა სახის მასალების შეძენასა და დაბეჭდვას;

თ)ახორციელებს ანგარიშსწორებას კერძო პირებთან და სახელმწიფო დაწესებულებებთან, მუშაკთა შრომის განაკვეთურ და საათობრივ ანაზღაურებას;

ი)ასრულებს უსკოს სამეურნეო საქმიანობასთან დაკავშირებულ სამუშაოებს;

კ)თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ამზადებს უსკოს სხდომებზე განსახილველი დადგენილებების ან/და განკარგულებების პროექტებს;

ლ)ამოწმებს ქვემდგომი საარჩევნო კომისიების ფინანსურ საქმიანობას სრულად;             

მ)უსკოს თავმჯდომარის მიერ განსაზღვრულ ვადაში, საერთო არჩევნების ჩატარების შემდეგ, უსკოს თავმჯდომარეს წარუდგენს საოლქო საარჩევნო კომისიების ფინანსურ ანგარიშს;

ნ)საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი არის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის ბალანსზე რიცხულ ფასეულობებზე მატერიალურად პასუხისმგებელი პირი; (27.06.17წ. №8 დადგენილება)

ო)ახორციელებს წლიური შესყიდვების გეგმის შედგენას მოსალოდნელი მოთხოვნილების გეგმის საფუძველზე, წლიური გეგმის შეჯერებას, დამტკიცებისა და კორექტირების უზრუნველყოფას; (28.07.2008წ. №1 დადგენილება)

პ) (ამოღებულია 12. 01. 2009 წ დადგენილება №1)

ჟ)უზრუნველყოფს საარჩევნო კომისიის ბიუჯეტის პროექტისა და საბიუჯეტო განაცხადის შედგენას; (28.07.2008წ. №1 დადგენილება)

რ)უზრუნველყოფს წლიურ საბიუჯეტო კანონზე დაყრდნობით მოსალოდნელი ხარჯების კვარტლური განწერის ორგანიზებას; (28.07.2008წ. №1 დადგენილება)

ს)უზრუნველყოფს წლიური და კვარტლური სტატისტიკური ანგარიშების შედგენას; (28.07.2008 №1 დადგენილება)

ტ)უზრუნველყოფს ბუღალტრული აღრიცხვის ორგანიზებასა და ანგარიშგებას, საარჩევნო კომისიის ბალანსის შედგენას; (28.07.2008წ. №1 დადგენილება)

უ)უზრუნველყოფს სახელმწიფო შესყიდვებს, შესყიდვებთან დაკავშირებით გაფორმებულ ხელშეკრულებებზე მონიტორინგს, შესყიდული საქონლის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებას; (28.07.2008წ. №1 დადგენილება)

ფ)უზრუნველყოს სახელმწიფო შესყიდვებზე ოპერატიული, კვარტლური და წლიური ანგარიშების შედგენასა და დადგენილი წესით წარდგენას; (28.07.2008წ. №1 დადგენილება)

ქ)უზრუნველყოფს საარჩევნო კომისიის საქმიანობის უზრუნველმყოფი სათანადო მატერიალურ ტექნიკური პირობების ორგანიზებას, ქონების, მოთხოვნებისა და ვალდებულებების ინვენტარიზაციას, ქონებისა და სამეურნეო ოპერაციების შეფასებას; (28.07.2008წ. №1 დადგენილება)

ღ)ასრულებს სხვა მოვალეობებს. (28.07.2008წ. №1 დადგენილება)


საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი – ნესტან ნაკაშიძე
სამს.:0(422)27-21-84
მობ.:599-57-10-49

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი – სოფიო ცეცხლაძე
მობ.:595-50-65-03

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური

ა)არეგულირებს უმაღლესი საარჩევნო კომისიის ურთიერთობას პრესასთან და საზოგადოებასთან;

ბ)გეგმავს და ორგანიზებას უწევს პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებებთან დაკავშირებულ ღონისძიებებს;

გ)უზრუნველყოფს საზოგადოების ინფორმირებას არჩევნებთან დაკავშირებულ საკითხებზე;

დ)გასცემს ინფორმაციას უსკოს მიერ გადაწყვეტილების მიღებიდან არა უგვიანეს ორი დღისა;

ე)წარუდგენს კომისიის მდივანს პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებების აკრედიდატაციის განკარგულების პროექტს;

ვ)თანამშრომლობს და ახორციელებს ერთობლივ პროექტებს საქართველოში მოქმედ საერთაშორისო და ადგილობივ ორგანიზაციებთან;

ზ)უშუალოდ ან საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად უზრუნველყოფს სასწავლო სემინარების, ტრეინინგების, კონფერენციებისა და საჯარო შეხვედრების გამართვას;

თ)გეგმავს და ორგანიზებას უწევს პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებებთან დაკავშირებულ ღონისძიებებს; (28.07.2008წ. №1 დადგენილება)

ი)უზრუნველყოფს უსკოს საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის შეგროვებას და საზოგადოებისათვის მიწოდებას; (28.07.2008წ. №1 დადგენილება)

კ) აკეთებს პრესის ყოველდღიურ მიმოხილვას და წარუდგენს კომისიის თავმჯდომარესა და წევრებს; (28.07.2008წ. №1 დადგენილება)

ლ) წინასაარჩევნო პერიოდში გეგმავს და ახორციელებს ღონისძიებებს  საარჩევნო საკითხებზე ამომრჩევლების ინფორმირების მიზნით; (28.07.2008წ. №1 დადგენილება)

1) უზრუნველყოფს საარჩევნო სუბიექტების, დამკვირვებელი ორგანიზაციების და პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის წარმომადგენლების ინფორმირებას უსკოს სხდომების შესახებ; (27.06.17წ. №8 დადგენილება)

მ) ახორციელებს ელექტრონულ მიმოწერას მედიასა და საზოგადოებასთან; (28.07.2008წ. №1 დადგენილება)

1) არასაარჩევნო პერიოდში ადმინისტრირებას უწევს უსკოს ვებგვერდს; (20.06.2011წ. №1 დადგენილება)

ნ) ასრულებს სხვა მოვალეობებს. (28.07.2008წ. №1 დადგენილება)


ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური

ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი – ნერვისტან ფაღავა
სამს.:0(422)25-59-21
მობ.:599-75-15-57

ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ოლგა თედორაძე
მობ.:595 50 65 58

 

ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური:

ა)ამზადებს განკარგულებების პროექტებს საკადრო საკითხებთან დაკავშირებით;

1)ამზადებს პასუხებს კომისიაში შემოსულ, მის კომპეტენციაში შემავალ წერილებსა და განცხადებებზე და წარუდგენს მათ კომისიის თავმჯდომარეს; (02.03.2010წ. №1 დადგენილება)

ბ)ახორციელებს უსკოს წევრთა, აპარატის თანამშრომელთა და საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრთა ადამიანური რესურსების მართვის საკითხების (საკადრო) აღრიცხვას, პირადი საქმეების წარმოებასა და შენახვას; (27.06.17წ. №8 დადგენილება)

გ)უზრუნველყოფს ადამიანური რესურსების მართვის საკითხებთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის წარმოებასა და შენახვას; (27.06.17წ. №8 დადგენილება)

1)ამზადებს შრომით ხელშეკრულებებს; (27.06.17წ. №8 დადგენილება)

2)ამზადებს საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა სახელფასო ცნობებს. (30.12.13წ. დადგენილება №1)

დ)უზრუნველყოფს უსკოს კომისიის წევრების, აპარატის თანამშრომლების და საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრების მოწმობების მომზადებასა და გაცემას;

ე)ამზადებს უსკოს თავმჯდომარის ბრძანებების პროექტებს საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა დანიშვნის, განთავისუფლების, შვებულების, გადაყვანის, აპარატის თანამშრომელთა წახალისების, ადამიანური რესურსების მართვის და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით; (27.06.17წ. №8 დადგენილება)

ვ) უზრუნველყოფს აპარატის თანამშრომელთა და საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრთა შესარჩევი კონკურსის ჩატარებას და ამ საკითხებზე უსკოს შესაბამისი სამართლებრივი აქტების პროექტის მომზადებას. ამზადებს უსკოს განკარგულების პროექტებს საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრთა არჩევისა და უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ. (30.12.13წ. №1 დადგენილება)

ზ) ასრულებს სხვა მოვალეობებს. (28.07.2008№1 დადგენილება)

 

ინსტიტუციური განვითარების სამსახური

ინსტიტუციური განვითარების სამსახურის უფროსი -
ინსტიტუციური განვითარების სამსახურის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი -
ინსტიტუციური განვითარების სამსახურის III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი -

ინსტიტუციური განვითარების სამსახური:

ა)ამზადებს პასუხებს კომისიაში შემოსულ, მის კომპეტენციაში შემავალ წერილებსა და განცხადებებზე და წარუდგენს მათ კომისიას ან კომისიის თავმჯდომარეს;

ბ)თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ამზადებს უსკოს სხდომებზე განსახილველი სამართლებრივი აქტების პროექტებს;

გ)აწვდის ინფორმაციას უსკოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის   სამსახურს ტრენინგების, კონფერენციების ჩატარებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე;

დ)საარჩევნო რეფორმების ხელშეწყობა;

ე)საარჩევნო სისტემების სრულყოფის მიზნით წინადადებებისა და რეკომენდაციების შემუშავება;

ვ)ამომრჩევლებისა და სხვა დაინტერესებული პირების სწავლება და კვალიფიკაციის ამაღლება ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან მჭიდრო თანამშრომლობის გზით;

ზ)კომპეტენციის ფარგლებში საარჩევნო კანონმდებლობის ერთგვაროვან გამოყენებაზე მონიტორინგის განხორციელება;

საარჩევნო ადმინისტრაციის თანამშრომელთა თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის დონის ამაღლება;

თ)გეგმავს და უზრუნველყოფს ტრენინგების და კონფერენციების ჩატარებას;

ი)თავისი კომპეტენციის ფარგლებში გეგმავს გრანტების და სხვა ალტერნატიული დაფინანსების წყაროს მოძიებას;

კ)საარჩევნო ადმინისტრაციის რესურსების განვითარება;

ლ)ამომრჩეველთა აქტიური საარჩევნო უფლების დაუბრკოლებელი რეალიზაციის ხელშეწყობა;

მ)საგანმანათლებლო პროექტების შემუშავება და განხორციელება;

ნ)საარჩევნო კანონმდებლობით განსაზღვრული სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება;

ო)ასრულებს სხვა მოვალეობებს.

ამომრჩეველთა სია
არჩევნები 2016
შედეგები 2016
მეორე ტურის შედეგები
საარჩევნო უბნების რუკა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016