აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია


ქარ / ENG
 Untitled Document

Untitled Document
აპარატი

საერთო სამსახური

საერთო სამსახურის უფროსი – სულხან ჩოგაძე
სამს.:0(422)27-48-16
მობ.:593-36-22-20

საერთო სამსახური:

ა)აწარმოებს უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში შემოსულ ყველა სახის დოკუმენტაციის მიღებასა და ჟურნალში რეგისტრაციას;
ბ)ამოღებულია (31.07.12 N1 დადგენილება)
გ)ადგენს კომისიის სხდომის ოქმს;
დ)იღებს, ამზადებს და ინახავს მასალებს საარჩევნო სუბიექტების რეგისტრაციაში გასატარებლად;
ე)ამოწმებს კანდიდატთა და არჩეულ პირთა რეგისტრაციას საარჩევნო ოლქებში;
ვ)ამოწმებს საარჩევნო სუბიექტების მხარდამჭერთა სიებს;
ზ)რეგისტრაციის შემდეგ ინახავს ქვემდგომი საარჩევნო კომისიებისაგან მიღებულ შემაჯამებელ ოქმებს და სხვა დოკუმენტაციას;
თ)უზრუნველყოფს უსკოს მიერ მიღებული დადგენილებების გადაცემას საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის `საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე~-ში გამოქვეყნების მიზნით; (20.06.2011 N1 დადაგენილება)
ი)უზრუნველყოფს დოკუმენტაციის დაგზავნას;
კ)თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ამზადებს უსკოს სხდომებზე განსახილველი დადგენილებების ან/და განკარგულებების პროექტებს;
ლ)ამრავლებს მასალებს კომისიის სხდომებისათვის;
მ)უზრუნველყოფს უსკოს დოკუმენტაციის არქივში განთავსებას, შენახვასა და დამუშავებას; (20.06.2011 N1 დადაგენილება)
ნ)შესაბამის მასალებს პრესაში გამოსაქვეყნებლად გადასცემს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს; (28.07.2008 N1 დადაგენილება)
ო)შესაბამის ინფორმაციას კომპიუტერული დამუშავებისათვის გადასცემს კომპიუტერული უზრუნველყოფის სამსახურს; (28.07.2008 N1 დადაგენილება)
პ)უზრუნველყოფს უსკოს სტრუქტურულ ერთეულში საქმის წარმოების ერთიანი სისტემის ორგანიზაციას;
ჟ)ასრულებს სხვა მოვალეობებს. (28.07.2008 N1 დადაგენილება)

 

იურიდიული სამსახური

იურიდიული სამსახურის უფროსი – ფრიდონ ბათნიძე
სამს.:0(422)25-59-21
მობ.:593 76 93 83
სპეციალისტი-ქეთევან ვარშალომიძე მობ: 599 40 68 68

იურიდიული სამსახური:

ა)ამზადებს პასუხებს კომისიაში შემოსულ, მის კომპეტენციაში შემავალ წერილებისა და განცხადებებზე და წარუდგენს მათ კომისიას ან კომისიის თავმჯდომარეს;
ბ)არჩევნებთან დაკავშირებულ სამართლებრივ საკითხებზე უწევს კონსულტაციას და აძლევს ახსნა განმარტებას კომისიის წევრებს, აპარატის თანამშრომლებს და ქვემდგომ საარჩევნო კომისიებს;
გ)იხილავს არჩევნებთან დაკავშირებულ საკითხებს და დარღვევებს, მიღებულ დასკვნებს გადაწყვეტილების მისაღებად წარუდგენს უმაღლეს საარჩევნო კომისიას.
დ)წარმოადგენს უმაღლეს საარჩევნო კომისიას სასამართლოში, საარჩევნო კანონმდებლობიდან გამომდინარე დავების განხილვისას;
ე)საერთო, საორგანიზაციო და ეკონომიკურ სამსახურებთან ერთად ამზადებს სასამართლოში წარსადგენ მასალებს;
ვ)საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოჰყავს უსკოს სამსახურების მიერ მომზადებული საარჩევნო დოკუმენტაციის ფორმები, დადგენილებების ან/და განკარგულებების პროექტები;
ზ)თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ამზადებს უსკოს სხდომებზე განსახილველი დადგენილებების ან/და განკარგულებების პროექტებს;
თ)ახდენს სსიპ “საქართველოს საკანომდებლო მაცნეს” ვებგვერდზე (WWW.MATSNE.GOV.GE) სისტემატიზირებული (კოდიფიცირებული) ნორმატიული აქტებისა და სხვა საინფორმაციო დოკუმენტაციის ელექტრონული ვერსიების საჭიროებისამებრ მოძიება-დამუშავებას, უსკოს წევრებისა და აპარატის თანამშრომლებისათვის ნორმატიული აქტების ან/და მათი ძალაში შესვლის შესახებ ინფორმაციის მოძიებასა და მიწოდებას; (20.04.2011 N1 დადგენილება)
ი)ახდენს უსკოს შესაბამისი სამსახურების მიერ მომზადებული ინდივიდუალურ სამართლებრივი აქტების ვიზირებას; (28.07.2008 N1 დადგენილება)
კ)აწვდის ინფორმაციას უსკოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს საარჩევნო პროცესებთან დაკავშირებულ იურიდიულ საკითხებზე; (28.07.2008 N1 დადგენილება)
ლ)როგორც საარჩევნო ისე არასაარჩევნო პერიოდში აძლევს განმარტებებს და უწევს კონსულტაციას საოლქო საარჩევნო კომისიებს იურიდიულ საკითხებთან დაკავშირებით; (28.07.2008 N1 დადგენილება)
მ)ახორციელებს უსკოს მიერ მიღებულ სამართლებრივი აქტების პროექტების ვიზირებას;
ნ)ასრულებს სხვა მოვალეობებს. (28.07.2008 N1 დადგენილება)


საორგანიზაციო სამსახური

საორგანიზაციო სამსახურის უფროსი – ლევან ჩავლეიშვილი
სამს.:0(422)27-50-54
მობ.:593281548

საორგანიზაციო სამსახური:

ა)კოორდინაციას უწევს და უსკოს აწვდის ინფორმაციას ქვემდგომი საარჩევნო კომისიების მუშაობის შესახებ;
1)ამზადებს პასუხებს კომისიაში შემოსულ, მის კომპეტენციაში შემავალ წერილებსა და განცხადებებზე და წარუდგენს მათ კომისიის თავმჯდომარეს. (02.03.2010 N1 დადგენილება)
ბ)აგროვებს ინფორმაციას ქვემდგომი კომისიების შემადგენლობებსა და მათში ცვლილებების შესახებ;
გ)იღებს ინფორმაციას საარჩევნო ოლქებში ამომრჩეველთა რაოდენობისა და საარჩევნო ოლქებისა და უბნების საზღვრების შესახებ;
დ)ახორციელებს არჩევნების მომზადებისა და ჩატარების პერიოდში საარჩევნო კომისიებისათვის საჭირო ინვენტარის, მატერიალურ ფასეულობათა, ბიულეტენების, ინსტრუქციების, სხვადასხვა სახის მასალების, ადგილებზე დროულად მიწოდების ღონისძიებებს. პასუხისმგებელია საოლქო საარჩევნო კომისიების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მდგომარეობაზე.
1)იღებს არჩევნების შედეგების შემაჯამებელ ოქმებს და მათ ხელთ არსებულ სხვა დოკუმენტაციას ქვემდგომი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის, მოადგილის, მდივნის ან კომისიის მიერ უფლებამოსილი პირისაგან და გადასცემს უსკოს შესაბამის სამსახურს რეგისტრაციისა და შენახვისათვის. (31.07.12 N1 დადგენილება)
ე)უზრუნველყოფს ქვემდგომ საარჩევნო კომისიებთან საკომუნიკაციო საშუალებებს;
ვ)აცნობებს ქვემდგომ საარჩევნო კომისიებს უსკოს მიერ მიღებული აქტების შესახებ;
ზ)თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ამზადებს უსკოს სხდომებზე განსახლველი დადგენილებების ან/და განკარგულებების პროექტებს;
თ)ეკონომიკურ სამსახურთან ერთად მონაწილეობს არჩევნების მომზადებისა და ჩატარებისათვის საჭირო დაფინანსების დაგეგმვაში; (28.07.2008 N1 დადგენილება)
1)ადგენს და ეკონომიკურ სამსახურს გადასცემს ინფორმაციას არჩევნების ჩასატარებლად საჭირო საარჩევნო ინვენტარისა და სხვადასხვა საარჩევნო დოკუმენტაციის რაოდენობის შესახებ; (02.03.2010 N1 დადგენილება)
ი)იურიდიულ და სხვა სამსახურებთან ერთად მონაწილეობს საარჩევნო ღონისძიებათა გრაფიკის შედგენაში; (28.07.2008 N1 დადგენილება)
კ)აგროვებს და აწვდის უსკოს იურიდიულ სამსახურს ქვემდგომ საარჩევნო კომისიებში შემოსულ საჩივრებისა და სასამართლო დავების შესახებ საჭირო ინფორმაციას; (28.07.2008 N1 დადგენილება)
ლ)ასრულებს სხავა მოვალეობებს. (28.07.2008 N1 დადგენილება)


ეკონომიკური სამსახური

ეკონომიკური სამსახურის უფროსი – ლევან სამნიძე
სამს.:0(422)27-10-50
მობ.:593-72-54-74
ბუღალტერი:ლია ჟორჟოლიანი მობ.:555 54 31 34

ეკონომიკური სამსახური:

ა)ადგენს წლიური საფინანსო გეგმის პროექტს და წარადგენს კომისიის სხდომაზე დასამტკიცებლად;
ბ)ადგენს და უმაღლეს საარჩევნო კომისიას წარუდგენს დასამტკიცებლად არჩევნების ჩატარებასთან დაკავშირებულ ხარჯთაღრიცხვის პროექტს;
გ)კონტროლს უწევს ქვემდგომი საარჩევნო კომისიების მიერ არჩევნების მომზადებასთან და ჩატარებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს;
დ)ამოღებულია (31.07.12 N1 დადგენილებთ)
ე)აწარმოებს მიმდინარე საფინანსო საქმიანობას;
ვ)ახორციელებს უსკოს საქმიანობასთან დაკავშირებული შემოსავლებისა და გასავლების აღრიცხვას;
ზ)ახორციელებს არჩევნების მომზადებისა და ჩატარების პერიოდში საარჩევნო კომისიებისათვის საჭირო ინვენტარის, მატერიალურ ფასეულობათა, ბიულეტენების, ინსტრუქციების, სხვადასხვა სახის მასალების შეძენასა და დაბეჭდვას;
თ)ახორციელებს ანგარიშსწორებას კერძო პირებთან და სახელმწიფო დაწესებულებებთან, მუშაკთა შრომის განაკვეთურ და საათობრივ ანაზღაურებას;
ი)ასრულებს უსკოს სამეურნეო საქმიანობასთან დაკავშირებულ სამუშაოებს;
კ)თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ამზადებს უსკოს სხდომებზე განსახილველი დადგენილებების ან/და განკარგულებების პროექტებს;
ლ)ამოწმებს ქვემდგომი საარჩევნო კომისიების ფინანსურ საქმიანობას სრულად;
მ)უსკოს თავმჯდომარის მიერ განსაზღვრულ ვადაში, საერთო არჩევნების ჩატარების შემდეგ, უსკოს თავმჯდომარეს წარუდგენს საოლქო საარჩევნო კომისიების ფინანსურ ანგარიშს;
ნ)ეკონომიკური სამსახურის უფროსი არის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის ბალანსზე რიცხულ ფასეულობებზე მატერიალურად პასუხისმგებელი პირი;
ო)ახორციელებს წლიური შესყიდვების გეგმის შედგენას მოსალოდნელი მოთხოვნილების გეგმის საფუძველზე, წლიური გეგმის შეჯერებას, დამტკიცებისა და კორექტირების უზრუნველყოფას; (28.07.2008 N1 დადგენილება)
პ)(ამოღებულია 12. 01. 2009 წ დადგენილება N1)
ჟ)უზრუნველყოფს საარჩევნო კომისიის ბიუჯეტის პროექტისა და საბიუჯეტო განაცხადის შედგენას; (28.07.2008 N1 დადგენილება)
რ)უზრუნველყოფს წლიურ საბიუჯეტო კანონზე დაყრდნობით მოსალოდნელი ხარჯების კვარტლური განწერის ორგანიზებას; (28.07.2008 N1 დადგენილება)
ს)უზრუნველყოფს წლიური და კვარტლური სტატისტიკური ანგარიშების შედგენას; (28.07.2008 N1 დადგენილება)
ტ)უზრუნველყოფს ბუღალტრული აღრიცხვის ორგანიზებასა და ანგარიშგებას, საარჩევნო კომისიის ბალანსის შედგენას; (28.07.2008 N1 დადგენილება)
უ)უზრუნველყოფს სახელმწიფო შესყიდვებს, შესყიდვებთან დაკავშირებით გაფორმებულ ხელშეკრულებებზე მონიტორინგს, შესყიდული საქონლის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებას; (28.07.2008 #1 დადგენილება)
ფ)უზრუნველყოს სახელმწიფო შესყიდვებზე ოპერატიული, კვარტლური და წლიური ანგარიშების შედგენასა და დადგენილი წესით წარდგენას; (28.07.2008 N1 დადგენილება)
ქ)უზრუნველყოფს საარჩევნო კომისიის საქმიანობის უზრუნველმყოფი სათანადო მატერიალურ ტექნიკური პირობების ორგანიზებას, ქონების, მოთხოვნებისა და ვალდებულებების ინვენტარიზაციას, ქონებისა და სამეურნეო ოპერაციების შეფასებას; (28.07.2008 N1 დადგენილება)
ღ)ასრულებს სხვა მოვალეობებს. (28.07.2008 N1 დადგენილება).


საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური

 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი – ნესტან ნაკაშიძე
სამს.:0(422)27-21-84
მობ.:599-57-10-49
სპეციალისტი – სოფიო ცეცხლაძე
მობ.:595-50-65-03

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური

ა)არეგულირებს უმაღლესი საარჩევნო კომისიის ურთიერთობას პრესასთან და საზოგადოებასთან;
ბ)გეგმავს და ორგანიზებას უწევს პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებებთან დაკავშირებულ ღონისძიებებს;
გ)უზრუნველყოფს საზოგადოების ინფორმირებას არჩევნებთან დაკავშირებულ საკითხებზე;
დ)გასცემს ინფორმაციას უსკოს მიერ გადაწყვეტილების მიღებიდან არა უგვიანეს ორი დღისა;
ე)წარუდგენს კომისიის მდივანს პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებების აკრედიდატაციის განკარგულების პროექტს;
ვ)თანამშრომლობს და ახორციელებს ერთობლივ პროექტებს საქართველოში მოქმედ საერთაშორისო და ადგილობივ ორგანიზაციებთან;
ზ)უშუალოდ ან საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად უზრუნველყოფს სასწავლო სემინარების, ტრეინინგების, კონფერენციებისა და საჯარო შეხვედრების გამართვას;
თ)გეგმავს და ორგანიზებას უწევს პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშვალებებთან დაკავშირებულ ღონისძიებებს; (28.07.2008 N1 დადგენილება);
ი)უზრუნველყოფს უსკოს საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის შეგროვებას და საზოგადოებისათვის მიწოდებას; (28.07.2008 N1 დადგენილება);
კ)აკეთებს პრესის ყოველდღიურ მიმოხილვას და წარუდგენს კომისიის თავმჯდომარესა და წევრებს; (28.07.2008 N1 დადგენილება);
ლ)წინასაარჩევნო პერიოდში გეგმავს და ახორციელებს ღონისძიებებს საარჩევნო საკითხებზე ამომრჩევლების ინფორმირების მიზნით; (28.07.2008 N1 დადგენილება);
მ)ახორციელებს ელექტრონულ მიმოწერას მედიასა და საზოგადოებასთან; (28.07.2008 N1 დადგენილება);
1)არასაარჩევნო პერიოდში ადმინისტრირებას უწევს უსკოს ვებგვერდს; (20.06.2011 N1 დადგენილება);
ნ)ასრულებს სხვა მოვალეობებს. (28.07.2008 N1 დადგენილება).


საკადრო სამსახური

 

საკადრო სამსახურის უფროსი – ნერვისტან ფაღავა
სამს.:0(422)25-59-21
მობ.:599-75-15-57

საკადრო სამსახური:

ა)ამზადებს განკარგულებების პროექტებს საკადრო საკითხებთან დაკავშირებით;
1)ამზადებს პასუხებს კომისიაში შემოსულ, მის კომპეტენციაში შემავალ წერილებსა და განცხადებებზე და წარუდგენს მათ კომისიის თავმჯდომარეს; (02.03.2010 N1 დადგენილება);
ბ)აწარმოებს და ინახავს კომისიის წევრებისა და აპარატის თანამშრომელთა პირად საქმეებს, აგრეთვე ქვემდგომი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეების (წევრების) პირად საქმეებს, და შეაქვს აუცილებელი ჩანაწერები შრომის წიგნაკებში;
გ)უზრუნველყოფს საკადრო საკითხებთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის წარმოებასა და შენახვას;
დ)უზრუნველყოფს უსკოს კომისიის წევრების, აპარატის თანამშრომლების და საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრების მოწმობების მომზადებასა და გაცემას;
ე)ამზადებს უსკოს თავმჯდომარის ბრძანებების პროექტებს საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა დანიშვნის, განთავისუფლების, შვებულების, აპარატის თანამშრომელთა წახალისების, საკადრო და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით; (28.07.2008 N1 დადგენილება);
ვ)უზრუნველყოფს აპარატის თანამშრომელთა და საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრთა შესარჩევი კონკურსის ჩატარებას; (28.07.2008 N1 დადგენილება);
ზ)ასრულებს სხვა მოვალეობებს. (28.07.2008 N1 დადგენილება).


თავმჯდომარის თანაშემწე – ოლგა თედორაძე
სამს.:0(422)27-10-50
მობ.:591- 19- 43- 66

რეფერენტი – მაია ცინარიძე
მობ: 577 14 64 64

ამომრჩეველთა სია
არჩევნები 2016
შედეგები 2016
მეორე ტურის შედეგები
საარჩევნო უბნების რუკაუმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016