აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია


ქარ / ENG
 Untitled Document

Untitled Document
უსკოს რეგლამენტი

„დამტკიცებულია“
აჭარის ა.რ უმაღლესი საარჩევნო კომისიის
19.05.2006 №4 დადგენილებით

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისიის
რეგლამენტი

თავი I. ზოგადი დებულებანი

მუხლი 1.ზოგადი დებულებანი

1.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისია (შემდგომში - უსკო) უზრუნველყოფს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების მომზადებას და ჩატარებას, საქართველოს მოქალაქეთა საარჩევნო უფლების სრულ და განუხრელ განხორციელებას, აგრეთვე თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში აკონტროლებს აჭარის მთელ ტერიტორიაზე საარჩევნო კანონმდებლობის ერთგვაროვან გამოყენებას.
2.თავის საქმიანობაში იგი ხელმძღვანელობს საქართველოს კონსტიტუციით, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციით, საქართველოს ორგანული კანონით „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონით „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ“, საქართველოს და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სხვა კანონებით, კანონქვემდებარე აქტებითა და ამ რეგლამენტით. (02.03.2010 №1 დადგენილება)
3.რეგლამენტი განსაზღვრავს უსკოს უფლებამოსილებათა განხორციელების წესებს, პროცედურას, უმაღლესი საარჩევნო კომისიის აპარატის სტრუქტურას და სავალდებულოა უმაღლესი საარჩევნო კომისიის ყველა წევრისა და აპარატის თანამშრომლებისათვის, აგრეთვე უმაღლეს საარჩევნო კომისიას დაქვემდებარებული ყველა ორგანოსათვის.
4.უსკოს აქვს დასრულებული ბალანსი, ხარჯთაღრიცხვა, ბეჭედი, ტვიფრი და ავტორი დაწესებულების კოდი. გაერთიანებულია ხაზინაში.
5.უსკოს იურიდიული მისამართია: ქ. ბათუმი, გოგებაშვილის ქ.№ 2.
6.უსკოს ხელმძღვანელობს და წარმოადგენს მისი თავმჯდომარე.
7.უსკო მუშაობს კვირაში ხუთი სამუშაო დღის განმავლობაში, სამუშაო დღის 9 საათიდან 18 საათამდე (შესვენება 13 საათიდან 14 საათამდე).
71)საარჩევნო პერიოდში უსკოს მუშაობის პერიოდულობა და სამუშაო დღის ხანგრძლივობა განისაზღვრება უსკოს თავმჯდომარის ბრძანებით. (31.07.12 №1 დადგენილება)
8.უსკოს სამართლებრივი აქტებია:
ა)უსკოს დადგენილება;
ბ)უსკოს განკარგულება;
გ)უსკოს თავმჯდომარის განკარგულება;
1)უსკოს თავმჯდომარის ბრძანება; (28.07.2008 №1დადაგენილება)
დ)უსკოს მდივნის განკარგულება;
ე)არჩევნების შედეგების შემაჯამებელი ოქმი. (31.07.12 №1დადგენილება)

მუხლი 11. უსკოს უფლებამოსილება (30.12.13 №1დადგენილება)

უსკო:

ა)უზრუნველყოფს უმაღლესი საბჭოს არჩევნების გამართვას აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთელ ტერიტორიაზე, აკონტროლებს საარჩევნო კანონმდებლობის შესრულებას და უზრუნველყოფს მის ერთგვაროვან გამოყენებას;
ბ)დადგენილებით იღებს უსკოს, საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიების რეგლამენტებს;
გ)გამონაკლის შემთხვევაში, თუ შეუძლებელი გახდა „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონით დადგენილი გარკვეული მოთხოვნების შესრულება/ვადების დაცვა, უფლებამოსილია დადგენილებით განსაზღვროს ჩასატარებელი არჩევნების/გასამართი კენჭისყრის საარჩევნო ღონისძიებები და ვადები; ასევე, აუცილებლობის შემთხვევაში, ამ კანონის შესაბამისად, საქართველოს პრეზიდენტს წარუდგინოს წინადადება არჩევნების ახალი თარიღის დანიშვნის თაობაზე;
დ)განკარგულებით საარჩევნო პერიოდში ქმნის საარჩევნო ოლქებს და აზუსტებს მათ საზღვრებს;
ე)აუცილებლობის შემთხვევაში, „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონით გათვალისწინებულ საკითხთა გადასაწყვეტად, უფლებამოსილია განკარგულებით, რომელიც მიიღება სრული შემადგენლობის სულ ცოტა ორი მესამედით, შექმნას სპეციალური ჯგუფი, განსაზღვროს მისი უფლებამოსილების ფარგლები და მოქმედების ვადა;
ვ)თუ ქვემდგომი საარჩევნო კომისია არ ან ვერ ასრულებს კანონმდებლობით დაკისრებულ მოვალეობას, უფლებამოსილია განკარგულებით, რომელიც მიიღება სრული შემადგენლობის სულ ცოტა ორი მესამედით, უფლებამოსილება შეუწყვიტოს ამ კომისიას და შექმნას დროებითი ჯგუფი, რომელსაც კომისიის ხელახლა შექმნამდე დაეკისრება მისი უფლებამოსილების განხორციელება;
ზ)„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონით განსაზღვრული ვადების შესაბამისად, განკარგულებით ადგენს საარჩევნო ღონისძიებათა გრაფიკს;
თ)განკარგულებით ნიშნავს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რიგგარეშე, ხელახალ და შუალედურ არჩევნებს, განმეორებით კენჭისყრას, არჩევნების მეორე ტურს;
ი)საკუთარი ინიციატივით ან განცხადების/საჩივრის საფუძველზე, „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონით საარჩევნო დავების განხილვისათვის დადგენილი წესით ამოწმებს საარჩევნო კომისიების, მათი თანამდებობის პირების გადაწყვეტილებებისა და აქტების კანონიერებას და დარღვევის გამოვლენის შემთხვევაში განკარგულებით ბათილად ცნობს ან ცვლის მათ; განკარგულებით იღებს გადაწყვეტილებას შესაბამისი საუბნო საარჩევნო კომისიიდან შემოსული პაკეტების გახსნისა და საარჩევნო ბიულეტენების/ამომრჩეველთა სიების ხელახლა დათვლის შესახებ. საარჩევნო ბიულეტენების ხელახლა დათვლის შემთხვევაში უსკომ ეს უნდა აცნობოს ყველა საარჩევნო სუბიექტსა და დამკვირვებელ ორგანიზაციას, რომელთა წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ ბიულეტენების დათვლას საარჩევნო უბანზე, და მათი სურვილის შემთხვევაში უზრუნველყოს მათი წარმომადგენლების დასწრება ხელახლა დათვლის პროცესზე;
კ)საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიების კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმების საფუძველზე აჯამებს პროპორციული წესით ჩატარებული უმაღლესი საბჭოს არჩევნების (პარტიული სიები) შედეგებს, რის თაობაზეც დგება უსკოს არჩევნების შედეგების შემაჯამებელი ოქმი;
ლ)განკარგულებით ანიჭებს არჩევნების დამკვირვებლის სტატუსს „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში აღნიშნულ არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირს, აგრეთვე საერთაშორისო ორგანიზაციას, სხვა სახელმწიფოში რეგისტრირებულ ორგანიზაციას, სხვა სახელმწიფოს ხელისუფლების ორგანოთა წარმომადგენლების ჯგუფს;
მ)დადგენილებით განსაზღვრავს არჩევნების გამართვისათვის გამოყოფილი თანხის განაწილებისა და გამოყენების წესს;
ნ)განკარგულებით ადგენს საარჩევნო ბიულეტენების ფორმას; ბიულეტენების ტექსტებს; საარჩევნო ყუთების, საარჩევნო კონვერტებისა და საარჩევნო კომისიების ბეჭდების სახეებს; ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონით განუსაზღვრელი, მაგრამ არჩევნების ორგანიზებისათვის საჭირო საარჩევნო საბუთების სახეს;
ო)ანგარიშვალდებულია უმაღლესი საბჭოს წინაშე, რომელსაც წარუდგენს ანგარიშს ყოველი არჩევნების შედეგების შეჯამებიდან 60 დღის ვადაში;
პ)უზრუნველყოფს საოლქო საარჩევნო კომისიებიდან მიღებული კენჭისყრის/არჩევნების შედეგების კომპიუტერულ დამუშავებას და დაუყოვნებლივ განთავსებას უსკოს ვებგვერდზე, ხოლო ამ მუხლის „კ“ ქვეპუნქტში აღნიშნული გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში – მის უსკოს ვებგვერდზე განთავსებასაც;
ჟ)წარმართავს საოლქო საარჩევნო კომისიების საქმიანობას, პერიოდულად ისმენს მათ ანგარიშებს;
რ)უზრუნველყოფს საინფორმაციო მასალის გამოქვეყნებასა და გავრცელებას;
ს)დადგენილებით იღებს უსკოს აპარატის თანამშრომელთა და საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსების დებულებებს;
ტ)„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონით დადგენილი წესით განიხილავს არჩევნებთან დაკავშირებულ განცხადებებსა და საჩივრებს და თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში იღებს სათანადო გადაწყვეტილებას;
უ)პასუხისმგებელია ამომრჩეველთა ერთიანი სიის საჯარო ინფორმაციისათვის განკუთვნილი ნაწილის (გვარი, სახელი, დაბადების თარიღი, რეგისტრაციის ადგილი, იძულებით გადაადგილებული პირებისათვის ასევე ფაქტობრივი საცხოვრებლის მისამართი, ამომრჩევლის ამომრჩეველთა ერთიან სიაში რეგისტრაციის თარიღი) უსკოს ვებგვერდზე განთავსებაზე;
ფ)დადგენილებით განსაზღვრავს კენჭისყრის დამატებით წესს და პროცედურებს;
ქ)განკარგულებით ამტკიცებს საშტატო განრიგს და ხარჯთაღრიცხვას უსკოს თავმჯდომარის წარდგინების საფუძველზე;
ღ)განკარგულებით ადგენს საოლქო საარჩევნო კომისიის არჩევნებთან დაკავშირებული ხარჯების ანგარიშის ფორმას;
ყ)განკარგულებით ამტკიცებს უსკოს მომავალი წლის საბიუჯეტო განაცხადს;
შ)განკარგულებით ადგენს მხარდამჭერთა ხელმოწერების მინიმალურ ოდენობას ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფის მიერ წარდგენილი კანდიდატებისთვის;
ჩ)ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონმდებლობითა და ამ რეგლამენტით დადგენილ სხვა უფლებამოსილებებს.


თავი II. უმაღლესი საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი პირები

მუხლი 2.უსკოს ხელმძღვანელი პირები

უსკოს ხელმძღვანელი პირები არიან:

ა)უსკოს თავმჯდომარე;
ბ)თავმჯდომარის მოადგილე;
გ)კომისიის მდივანი.


მუხლი 3.უსკოს თავმჯდომარე (30.12.13 №1 დადგენილება)

უსკოს თავმჯდომარე:

ა)ასრულებს სრულ ადმინისტრაციულ და ორგანიზაციულ ფუნქციებს უსკოში;
ბ)იწვევს და უძღვება უსკოს სხდომას;
გ)განკარგავს უსკოს ფინანსურ სახსრებს;
დ)რეგისტრაციაში ატარებს არჩევნებში მონაწილე პარტიებსა და საარჩევნო ბლოკებს, და მათ წარმომადგენლებს უსკოში, აძლევს მათ სათანადო მოწმობებს;
ე)სათანადო მოწმობას აძლევს არჩეულ უმაღლესი საბჭოს წევრს (წევრებს), უმაღლესი საბჭოს წევრის (წევრების) უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შემთხვევაში კი – მათ უფლებამონაცვლეს (უფლებამონაცვლეებს);
ვ)ახალარჩეული უმაღლესი საბჭოს დროებით სამანდატო კომისიას, ხოლო სათანადო მუდმივმოქმედი კომისიის შექმნის შემდეგ − ამ კომისიას გადასცემს უმაღლესი საბჭოს წევრად არჩეულ პირთა უფლებამოსილების შესამოწმებლად საჭირო დოკუმენტაციას;
ზ)ხელს აწერს უსკოს დადგენილებებსა და განკარგულებებს ასევე უსკოს თავმჯდომარის განკარგულებებსა და ბრძანებებს;
თ)უსკოს კანონით გათვალისწინებული უფლებამოსილებისთვის მიკუთვნებული საკითხების გარდა, უსკოს თავმჯდომარის ბრძანების საფუძველზე, ადმინისტრაციული და საფინანსო ფუნქციების შესრულებას განსაზღვრული ვადით ავალებს უსკოს შესაბამისი სამსახურის ხელმძღვანელს;
ი)საარჩევნო ადმინისტრაციის რეგლამენტის შესაბამისად, დავალებას აძლევს თავმჯდომარის მოადგილეს, კომისიის მდივანს, კომისიის სხვა წევრებსა და კომისიის აპარატის მოსამსახურეებს.
კ)ხელს აწერს უსკოს სხდომის ოქმებს და კომისიის სახელით გასულ დოკუმენტაციასა და კორესპონდენციას;
ლ)გამოსცემს განკარგულებებს;
მ)გამოსცემს ბრძანებებს შიდაუწყებრივ, მოხელეთა დანიშვნის, განთავისუფლების, შვებულების, აპარატის თანამშრომელთა წახალისების, საკადრო და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით;
ნ)ნიშნავს და ათავისუფლებს უსკოს აპარატის თანამშრომლებს;
ო)წარმოადგენს უსკოს ხელისუფლების ორგანოებთან და სხვა პირებთან ურთიერთობისას.
პ)უშუალოდ ან მის მიერ განსაზღვრული უფლებამოსილი პირის მეშვეობით წარმოადგენს უსკოს, სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებთან და სხავა პირებთან ურთიერთობისას, მათ შორის პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებებთან;
ჟ)ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონმდებლობითა და ამ რეგლამენტით დადგენილ სხვა უფლებამოსილებებს;
რ)საქმისწარმოებისათვის პასუხისმგებელი სამსახურიდან ნიშნავს გერბიანი ბლანკებისა და ბეჭდების აღრიცხვის, გამოყენებისა და შენახვისათვის პერსონალურად პასუხისმგებელ პირებს და ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით (ბრძანებით) ქმნის და ნიშნავს გერბიანი ბლანკებისა და ბეჭდების არსებობის, გამოყენებისა და შენახვის შემმოწმებელი კომისიის წევრებს. (29.12.14 №4 დადგენილბა)


მუხლი 4.უსკოს თავმჯდომარის მოადგილე

უსკოს თავმჯდომარის მოადგილე:

ა)ასრულებს კომისიის თავმჯდომარის მოვალეობას, თუ უსკოს არ ჰყავს თავმჯდომარე ან მას არ შეუძლია თავისი მოვალეობის შესრულება;
ბ)უსკოს თავმჯდომარის განკარგულებით და თანხმობით ახორციელებს უსკოს თავმჯდომარის ცალკეულ უფლებამოსილებებს (განკარგულებით ზუსტად უნდა განისაზღვროს მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლები და ვადა);
გ)ახორციელებს კანონით დადგენილ სხვა უფლებამოსილებებს. (31.07.12 №1 დადგენილება)

 

მუხლი 5.უსკოს მდივანი (30.12.13 №1დადგენილება)

უსკოს მდივანი:

ა)ანაწილებს უსკოში შეტანილ საარჩევნო საბუთებსა და უსკოს სახელზე შესულ კორესპონდენციას;
ბ)რეგისტრაციაში ატარებს უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში დამოუკიდებლად მონაწილე პარტიის/საარჩევნო ბლოკის წარმომადგენლებს საოლქო საარჩევნო კომისიებში და აძლევს მათ სათანადო მოწმობებს;
გ)რეგისტრაციაში ატარებს არჩევნების დამკვირვებლის სტატუსის მქონე არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის/საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ უსკოში დანიშნულ დამკვირვებლებს, სხვა სახელმწიფოს ხელისუფლების ორგანოთა მიერ წარგზავნილ დამკვირვებლებს და აძლევს მათ დამკვირვებლის მოწმობებს;
დ)განკარგულებით ახორციელებს მედიის წარმომადგენლების აკრედიტაციას და აძლევს მათ სააკრედიტაციო ბარათებს;
ე)უზრუნველყოფს კომისიის სხდომის მომზადებას;
ვ)ხელს აწერს კომისიის დადგენილებებსა და განკარგულებებს;
ზ)ადგენს არჩევნების შედეგების შემაჯამებელ ოქმს;
თ)ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონმდებლობითა და ამ რეგლამენტით დადგენილ სხვა უფლებამოსილებებს.

 

თავი III უმაღლესი საარჩევნო კომისიის აპარატი

მუხლი 6. აპარატის მართვა

1.არჩევნების ჩატარების ორგანიზაციული, სამართლებრივი და ტექნიკური უზრუნველყოფის მიზნით იქმნება და ფუნქციონირებს უმაღლესი საარჩევნო კომისიის აპარატი, რომლის სტრუქტურა, საქმიანობის წესი და უფლებამოსილებანი განისაზღვრება საქართველოს და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მოქმედი კანონმდებლობითა და ამ რეგლამენტით.
2.აპარატს საერთო ხელმძღვანელობას უწევს უსკოს თავმჯდომარე.
3.(ამოღებულია 16. 03 07 წდადგენილება №2)

 

მუხლი 7.(ამოღებულია 16. 03 07 წდადგენილება №2)

მუხლი 8.უმაღლესისაარჩევნოკომისიისაპარატისსტრუქტურა

1.უმაღლესი საარჩევნო კომისიის აპარატის სტრუქტურაში იქმნება შემდეგი სამსახურები:

ა)საერთო;
ბ)იურიდიული;
გ)საორგანიზაციო;
დ)ეკონომიკური;
ე)საზოგადოებასთან ურთიერთობის;
ვ)საკადრო სამსახური;
ზ)(ამოღებულია 16. 03 07 წდადგენილება №2)

11.უსკოს აპარატის მოხელეთა თანამდებობებია:(30.12.13 №1 დადგენილება)

ა)სამსახურის უფროსი;
ბ)თავმჯდომარის თანაშემწე;
გ)ბუღალტერი;
დ)რეფერენტი;
ე)სპეციალისტი;
ვ)მძღოლი;
ზ)დამლაგებელი.

2.საჭიროებისამებრ, კომისიის დადგენილებით იქმნება სხვა მუდმივი ან/და დროებითი სამსახური.

 

თავი IV უსკოს სამსახურები


მუხლი 9.აპარატის სამსახურების საერთო ვალდებულებები:

1.უსკოს აპარატის სამსახურები ხელმძღვანელობენ საქართველოს და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონმდებლობით და ამ რეგლამენტით.
2.უსკოს აპარატის სამსახურს ხელმძღვანელობს სამსახურის უფროსი, რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და ანთავისუფლებს უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე. (28.07.2008 №1 დადგენილება)
3.ყველა სამსახური აღრიცხავს მათ ხელთ არსებულ დოკუმენტაციას საჯარო რეესტრში შესატანად.
4.ყველა სამსახური როგორც წესი ვალდებულია:
ა)კომისიის სხდომის წინა დღის არა უგვიანეს 12 საათისა, კომისიის სხდომებზე განსახილველი, მათ მიერ მომზადებული და ხელმოწერილი დადგენილებების ან/და განკარგულებების პროექტები, იურიდიული სამსახურის ვიზირებით გადასცეს საერთო სამსახურს;
ბ)კომისიის სხდომის მომდევნო დღის არა უგვიანეს 12 საათისა საბოლოო რედაქციით ჩამოყალიბებული მათ მიერ მომზადებული დადგენილებები ან/და განკარგულებების საბოლოო ვარიანტი გადასცეს საერთო სამსახურს.
5.(ამოღებულია 29.12.2014 №4 დადგენილება)
6.ცალკეულ შემთხვევებში უსკოს აპარატის თანამშრომელთა შესასრულებელი სამუშაოების ადმინისტრირების მიზნით, უსკოს თავმჯდომარე უფლებამოსილია ბრძანებით დაამტკიცოს ცალკეულ თანამშრომელთა სამუშაო აღწერილობა.
(29.12.2014 №4 დადგენილება)

 

მუხლი 10.საერთო სამსახური

საერთო სამსახური:

ა)ახდენს შემოსული და გასული ყველა სახის კორესპონდენციის მიღებასა და რეგისტრაციას, სისტემატიზაციასა და დროულად მიწოდებას შესაბამის სამსახურებისათვის; (13.03.14 №2 დადგენილება)
1)თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ამზადებს პასუხებს კომისიაში შემოსულ წერილებსა და განცხადებებზე; (21.04.16 №1 დადგენილება)
ბ)ახორციელებს გერბიანი ბლანკებისა და ბეჭდების დამზადების, გამოყენებისა და შენახვის კონტროლს, აღრიცხვას, განადგურებას და შენახვას სათანადოდ ჩაკეტილ და დაცულ ადგილას, „იმ ბლანკების, ბეჭდებისა და სხვა საშუალებების დამზადების, გამოყენების, შენახვისა და განადგურების წესების განსაზღვრის შესახებ, რომლებზედაც საქართველოს სახელმწიფო გერბია გამოსახული“ საქართველოს პარლამენტის 2014 წლის 30 ნოემბრის №2858-Iს დადგენილებით განსაზღვრული წესის შესაბამისად; 29.12.2014 №4 დადგენილება)
1) უზრუნველყოფს გერბიანი ბლანკების აღრიცხვისათვის სააღრიცხვო-სარეგისტრაციო ფორმის (ბარათი, ჟურნალი) შემუშავებას და ფორმების დაწესებულების საქმეთა ნომენკლატურაში შეტანას; 29.12.2014 №4 დადგენილება)
გ)ადგენს უსკოს, უსკოს სამუშაო ჯგუფის და უსკოს აპარატის სამუშაო (თათბირების) შეხვედრების სხდომის ოქმებს; (21.04.16 №1 დადგენილება)
დ)იღებს, ამზადებს და ინახავს მასალებს საარჩევნო სუბიექტების რეგისტრაციაში გასატარებლად;
ე)ამოწმებს კანდიდატთა და არჩეულ პირთა რეგისტრაციას საარჩევნო ოლქებში;
ვ)ამოწმებს პარტიულ სიებს, კანდიდატთა სააღრიცხვო ბარათებს და საარჩევნო სუბიექტის მხარდამჭერთა სიებს; 21.04.16 №1 დადგენილება)
ზ)უზრუნველყოფს საორგანიზაციო სამსახურისაგან გადმოცემული ქვემდგომი საარჩევნო კომისიებისაგან მიღებული შემაჯამებელი ოქმების და სხვა დოკუმენტაციის სათანადო წესით შენახვას/დაარქივებას; (21.04.16 №1 დადგენილება)
თ)უზრუნველყოფს უსკოს მიერ მიღებული დადგენილებების გადაცემას სსიპ „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნესათვის“, მის ვებგვერდზე (www.matsne.gov.ge) გამოქვეყნების მიზნით; (13.03.14 №2 დადგენილება)
ი)უზრუნველყოფს დოკუმენტაციის დაგზავნას;
კ)თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ამზადებს უსკოს სხდომებზე განსახილველი დადგენილებების ან/და განკარგულებების პროექტებს;
ლ)ამრავლებს მასალებს კომისიის სხდომებისათვის;
მ)უზრუნველყოფს უსკოს დოკუმენტაციის არქივში განთავსებას, შენახვასა და დამუშავებას; (20.06.2011 №1 დადგენილება)
ნ)შესაბამის მასალებს პრესაში გამოსაქვეყნებლად გადასცემს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს; (28.07.2008 №1 დადგენილება)
ო)შესაბამის ინფორმაციას კომპიუტერული დამუშავებისათვის გადასცემს კომპიუტერული უზრუნველყოფის სამსახურს; (28.07.2008 №1 დადგენილება)
1)უსკოს აპარატის სამსახურებისაგან მიღებული პროექტების საფუძველზე ადგენს სხდომის დღის წესრიგის პროექტს და წარუდგენს უსკოს მდივანს; 21.04.16 №1 დადგენილება)
პ)უზრუნველყოფს უსკოს სტრუქტურულ ერთეულში საქმის წარმოების ერთიანი სისტემის ორგანიზაციას;
ჟ)ასრულებს სხვა მოვალეობებს. (28.07.2008 №1 დადგენილება)


მუხლი 11.იურიდიული სამსახური

იურიდიული სამსახური:

ა)ამზადებს პასუხებს კომისიაში შემოსულ, მის კომპეტენციაში შემავალ წერილებისა და განცხადებებზე და წარუდგენს მათ კომისიას ან კომისიის თავმჯდომარეს;
ბ)არჩევნებთან დაკავშირებულ სამართლებრივ საკითხებზე უწევს კონსულტაციას და აძლევს ახსნა განმარტებას კომისიის წევრებს, აპარატის თანამშრომლებს და ქვემდგომ საარჩევნო კომისიებს;
გ)იხილავს არჩევნებთან დაკავშირებულ საკითხებს და დარღვევებს, მიღებულ დასკვნებს გადაწყვეტილების მისაღებად წარუდგენს უმაღლეს საარჩევნო კომისიას.
დ)წარმოადგენს უმაღლეს საარჩევნო კომისიას სასამართლოში, საარჩევნო კანონმდებლობიდან გამომდინარე დავების განხილვისას;
ე)საერთო, საორგანიზაციო და ეკონომიკურ სამსახურებთან ერთად ამზადებს სასამართლოში წარსადგენ მასალებს;
ვ)საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოჰყავს უსკოს სამსახურების მიერ მომზადებული საარჩევნო დოკუმენტაციის ფორმები, დადგენილებების ან/და განკარგულებების პროექტები;
ზ)თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ამზადებს უსკოს სხდომებზე განსახილველი დადგენილებების ან/და განკარგულებების პროექტებს;
თ)ახდენს სსიპ „საქართველოს საკანომდებლო მაცნეს“ ვებგვერდზე (www.matsne.gov.ge) სისტემატიზირებული (კოდიფიცირებული) ნორმატიული აქტებისა და სხვა საინფორმაციო დოკუმენტაციის ელექტრონული ვერსიების საჭიროებისამებრ მოძიება-დამუშავებას, უსკოს წევრებისა და აპარატის თანამშრომლებისათვის ნორმატიული აქტების ან/და მათი ძალაში შესვლის შესახებ ინფორმაციის მოძიებასა და მიწოდებას; (20.04.2011 № დადგენილება)
ი)ახდენს უსკოს შესაბამისი სამსახურების მიერ მომზადებული ინდივიდუალურ სამართლებრივი აქტების ვიზირებას; (28.07.2008 №1 დადგენილება)
კ)აწვდის ინფორმაციას უსკოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს საარჩევნო პროცესებთან დაკავშირებულ იურიდიულ საკითხებზე; (28.07.2008 №1 დადგენილება)
ლ)როგორც საარჩევნო ისე არასაარჩევნო პერიოდში აძლევს განმარტებებს და უწევს კონსულტაციას საოლქო საარჩევნო კომისიებს იურიდიულ საკითხებთან დაკავშირებით; (28.07.2008 №1 დადგენილება)
მ)ახორციელებს უსკოს მიერ მიღებულ სამართლებრივი აქტების პროექტების ვიზირებას;
ნ)ასრულებს სხვა მოვალეობებს. (28.07.2008 №1 დადგენილება)


მუხლი 12.საორგანიზაციო სამსახური

საორგანიზაციო სამსახური:

ა)კოორდინაციას უწევს და უსკოს აწვდის ინფორმაციას ქვემდგომი საარჩევნო კომისიების მუშაობის შესახებ;
1)ამზადებს პასუხებს კომისიაში შემოსულ, მის კომპეტენციაში შემავალ წერილებსა და განცხადებებზე და წარუდგენს მათ კომისიის თავმჯდომარეს. (02.03.2010 №1 დადგენილება)
ბ)აგროვებს ინფორმაციას ქვემდგომი კომისიების შემადგენლობებსა და მათში ცვლილებების შესახებ;
გ)იღებს ინფორმაციას საარჩევნო ოლქებში ამომრჩეველთა რაოდენობისა და საარჩევნო ოლქებისა და უბნების საზღვრების შესახებ;
დ)ახორციელებს არჩევნების მომზადებისა და ჩატარების პერიოდში საარჩევნო კომისიებისათვის საჭირო ინვენტარის, მატერიალურ ფასეულობათა, ბიულეტენების, ინსტრუქციების, სხვადასხვა სახის მასალების, ადგილებზე დროულად მიწოდების ღონისძიებებს. პასუხისმგებელია საოლქო საარჩევნო კომისიების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მდგომარეობაზე.
1)იღებს არჩევნების შედეგების შემაჯამებელ ოქმებს და მათ ხელთ არსებულ სხვა დოკუმენტაციას ქვემდგომი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის, მოადგილის, მდივნის ან კომისიის მიერ უფლებამოსილი პირისაგან და გადასცემს უსკოს შესაბამის სამსახურს რეგისტრაციისა და შენახვისათვის. (31.07.12 №1 დადგენილება)
ე)უზრუნველყოფს ქვემდგომ საარჩევნო კომისიებთან საკომუნიკაციო საშუალებებს;
ვ)აცნობებს ქვემდგომ საარჩევნო კომისიებს უსკოს მიერ მიღებული აქტების შესახებ;
ზ)თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ამზადებს უსკოს სხდომებზე განსახლველი დადგენილებების ან/და განკარგულებების პროექტებს;
თ)ეკონომიკურ სამსახურთან ერთად მონაწილეობს არჩევნების მომზადებისა და ჩატარებისათვის საჭირო დაფინანსების დაგეგმვაში; (28.07.2008 №1 დადგენილება)
1)ადგენს და ეკონომიკურ სამსახურს გადასცემს ინფორმაციას არჩევნების ჩასატარებლად საჭირო საარჩევნო ინვენტარისა და სხვადასხვა საარჩევნო დოკუმენტაციის რაოდენობის შესახებ; (02.03.2010 №1 დადგენილება)
ი)იურიდიულ და სხვა სამსახურებთან ერთად მონაწილეობს საარჩევნო ღონისძიებათა გრაფიკის შედგენაში; (28.07.2008 №1 დადგენილება)
კ)აგროვებს და აწვდის უსკოს იურიდიულ სამსახურს ქვემდგომ საარჩევნო კომისიებში შემოსულ საჩივრებისა და სასამართლო დავების შესახებ საჭირო ინფორმაციას; (28.07.2008 №1 დადგენილება)
ლ)ასრულებს სხავა მოვალეობებს. (28.07.2008 №1 დადგენილება)


მუხლი 13. ეკონომიკური სამსახური

ეკონომიკური სამსახური:

ა)ადგენს წლიური საფინანსო გეგმის პროექტს და წარადგენს კომისიის სხდომაზე დასამტკიცებლად;
ბ)ადგენს და უმაღლეს საარჩევნო კომისიას წარუდგენს დასამტკიცებლად არჩევნების ჩატარებასთან დაკავშირებულ ხარჯთაღრიცხვის პროექტს;
გ)კონტროლს უწევს ქვემდგომი საარჩევნო კომისიების მიერ არჩევნების მომზადებასთან და ჩატარებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს;
დ)ახდენს უსკოს მიერ დადებული ხელშეკრულებების რეგისტრაციასა და შენახვას. (30.12.13 №1 დადგენილებთ)
ე)აწარმოებს მიმდინარე საფინანსო საქმიანობას;
ვ)ახორციელებს უსკოს საქმიანობასთან დაკავშირებული შემოსავლებისა და გასავლების აღრიცხვას;
ზ)ახორციელებს არჩევნების მომზადებისა და ჩატარების პერიოდში საარჩევნო კომისიებისათვის საჭირო ინვენტარის, მატერიალურ ფასეულობათა, ბიულეტენების, ინსტრუქციების, სხვადასხვა სახის მასალების შეძენასა და დაბეჭდვას;
თ)ახორციელებს ანგარიშსწორებას კერძო პირებთან და სახელმწიფო დაწესებულებებთან, მუშაკთა შრომის განაკვეთურ და საათობრივ ანაზღაურებას;
ი)ასრულებს უსკოს სამეურნეო საქმიანობასთან დაკავშირებულ სამუშაოებს;
კ)თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ამზადებს უსკოს სხდომებზე განსახილველი დადგენილებების ან/და განკარგულებების პროექტებს;
ლ)ამოწმებს ქვემდგომი საარჩევნო კომისიების ფინანსურ საქმიანობას სრულად;
მ)უსკოს თავმჯდომარის მიერ განსაზღვრულ ვადაში, საერთო არჩევნების ჩატარების შემდეგ, უსკოს თავმჯდომარეს წარუდგენს საოლქო საარჩევნო კომისიების ფინანსურ ანგარიშს;
ნ)ეკონომიკური სამსახურის უფროსი არის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის ბალანსზე რიცხულ ფასეულობებზე მატერიალურად პასუხისმგებელი პირი;
ო)ახორციელებს წლიური შესყიდვების გეგმის შედგენას მოსალოდნელი მოთხოვნილების გეგმის საფუძველზე, წლიური გეგმის შეჯერებას, დამტკიცებისა და კორექტირების უზრუნველყოფას; (28.07.2008 №1 დადგენილება)
პ)(ამოღებულია 12. 01. 2009 წდადგენილება№1)
ჟ)უზრუნველყოფს საარჩევნო კომისიის ბიუჯეტის პროექტისა და საბიუჯეტო განაცხადის შედგენას; (28.07.2008 №1 დადგენილება)
რ)უზრუნველყოფს წლიურ საბიუჯეტო კანონზე დაყრდნობით მოსალოდნელი ხარჯების კვარტლური განწერის ორგანიზებას; (28.07.2008 №1 დადგენილება)
ს)უზრუნველყოფს წლიური და კვარტლური სტატისტიკური ანგარიშების შედგენას; (28.07.2008 №1 დადგენილება)
ტ)უზრუნველყოფს ბუღალტრული აღრიცხვის ორგანიზებასა და ანგარიშგებას, საარჩევნო კომისიის ბალანსის შედგენას; (28.07.2008 №1 დადგენილება)
უ)უზრუნველყოფს სახელმწიფო შესყიდვებს, შესყიდვებთან დაკავშირებით გაფორმებულ ხელშეკრულებებზე მონიტორინგს, შესყიდული საქონლის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებას; (28.07.2008 №1 დადგენილება)
ფ)უზრუნველყოს სახელმწიფო შესყიდვებზე ოპერატიული, კვარტლური და წლიური ანგარიშების შედგენასა და დადგენილი წესით წარდგენას; (28.07.2008 №1 დადგენილება)
ქ)უზრუნველყოფს საარჩევნო კომისიის საქმიანობის უზრუნველმყოფი სათანადო მატერიალურ ტექნიკური პირობების ორგანიზებას, ქონების, მოთხოვნებისა და ვალდებულებების ინვენტარიზაციას, ქონებისა და სამეურნეო ოპერაციების შეფასებას; (28.07.2008 №1 დადგენილება)
ღ)ასრულებს სხვა მოვალეობებს. (28.07.2008 №1 დადგენილება)

 

მუხლი 14.საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური:

ა)არეგულირებს უმაღლესი საარჩევნო კომისიის ურთიერთობას პრესასთან და საზოგადოებასთან;
ბ)გეგმავს და ორგანიზებას უწევს პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებებთან დაკავშირებულ ღონისძიებებს;
გ)უზრუნველყოფს საზოგადოების ინფორმირებას არჩევნებთან დაკავშირებულ საკითხებზე;
დ)გასცემს ინფორმაციას უსკოს მიერ გადაწყვეტილების მიღებიდან არა უგვიანეს ორი დღისა;
ე)წარუდგენს კომისიის მდივანს პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებების აკრედიდატაციის განკარგულების პროექტს;
ვ)თანამშრომლობს და ახორციელებს ერთობლივ პროექტებს საქართველოში მოქმედ საერთაშორისო და ადგილობივ ორგანიზაციებთან;
ზ)უშუალოდ ან საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად უზრუნველყოფს სასწავლო სემინარების, ტრეინინგების, კონფერენციებისა და საჯარო შეხვედრების გამართვას;
თ)გეგმავს და ორგანიზებას უწევს პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშვალებებთან დაკავშირებულ ღონისძიებებს;(28.07.2008 №1 დადგენილება)
ი)უზრუნველყოფს უსკოს საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის შეგროვებას და საზოგადოებისათვის მიწოდებას;(28.07.2008 №1 დადგენილება)
კ)აკეთებს პრესის ყოველდღიურ მიმოხილვას და წარუდგენს კომისიის თავმჯდომარესა და წევრებს;(28.07.2008 №1 დადგენილება)
ლ)წინასაარჩევნო პერიოდში გეგმავს და ახორციელებს ღონისძიებებს საარჩევნო საკითხებზე ამომრჩევლების ინფორმირების მიზნით;(28.07.2008 №1 დადგენილება)
მ) ახორციელებს ელექტრონულ მიმოწერას მედიასა და საზოგადოებასთან;(28.07.2008 №1 დადგენილება)
1) არასაარჩევნო პერიოდში ადმინისტრირებას უწევს უსკოს ვებგვერდს;(20.06.2011 №1 დადგენილება)
ნ) ასრულებს სხვა მოვალეობებს.(28.07.2008 №1 დადგენილება)

 

მუხლი 15. საკადრო სამსახური

საკადრო სამსახური:

ა)ამზადებს განკარგულებების პროექტებს საკადრო საკითხებთან დაკავშირებით;
1)ამზადებს პასუხებს კომისიაში შემოსულ, მის კომპეტენციაში შემავალ წერილებსა და განცხადებებზე და წარუდგენს მათ კომისიის თავმჯდომარეს;(02.03.2010 №1 დადგენილება)
ბ)ახორციელებს უსკოს წევრთა, აპარატის თანამშრომელთა და საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრთა საკადრო აღრიცხვას, პირადი საქმეებისა წარმოებასა და შენახვას;(30.12.13 წ. №1 დადგენილება)
გ)უზრუნველყოფს საკადრო საკითხებთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის წარმოებასა და შენახვას;
1)აფორმებს შტატგარეშე და დამხმარე მოსამსახურეთა შრომით ხელშეკრულებებს.(30.12.13 წ. დადგენილება №1)
2) ამზადებს საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა სახელფასო ცნობებს.(30.12.13 წ. დადგენილება №1)
დ) უზრუნველყოფს უსკოს კომისიის წევრების, აპარატის თანამშრომლების და საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრების მოწმობების მომზადებასა და გაცემას;
ე) ამზადებს უსკოს თავმჯდომარის ბრძანებების პროექტებს საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა დანიშვნის, განთავისუფლების, შვებულების, აპარატის თანამშრომელთა წახალისების, საკადრო და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით;(28.07.2008 №1 დადგენილება)
ვ)უზრუნველყოფს აპარატის თანამშრომელთა და საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრთა შესარჩევი კონკურსის ჩატარებას და ამ საკითხებზე უსკოს შესაბამისი სამართლებრივი აქტების პროექტის მომზადებას. ამზადებს უსკოს განკარგულების პროექტებს საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრთა არჩევისა და უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ. (30.12.13 წ. №1 დადგენილება)
ზ)ასრულებს სხვა მოვალეობებს. (28.07.2008№1 დადგენილება)

 

მუხლი 151(ამოღებულია 16.03 07 წდადგენილება №2)

თავი V უმაღლესი საარჩევნო კომისიის სხდომის მომზადება და ჩატარება

უხლი 16.უსკოს სხდომა

1.უმაღლესი საარჩევნო კომისიის სხდომა მოიწვევა უსკოს თავმჯდომარის მიერ ან მისი მოადგილის მოთხოვნით. (31.07.12 №1 დადგენილება)
2.სხდომებისათვის დღის წესრიგს ამზადებს კომისიის მდივანი.
21.უსკო ვალდებულია სხდომის გამართვის წინა დღეს თავის ვებ-გვერდზე გამოაქვეყნოს ინფორმაცია სხდომის ჩატარების შესახებ დროისა და დღის წესრიგის პროექტის თაობაზე; (18.07.16 №8 დადგენილება)
22.ამ მუხლის „21“ პუნქტით გათვალისწინებული წესებიდან გამონაკლისები დასაშვებია საარჩევნო პერიოდში. ამ შემთხვევაში უსკო ვალდებულია სხდომის დაწყებამდე არა უგვიანეს 3 საათისა, თავის ვებ-გვერდზე გამოაქვეყნოს ინფორმაცია სხდომის ჩატარების დროისა და დღის წესრიგის პროექტის თაობაზე; (18.07.16 №8 დადგენილება)
3.კომისიის წევრს უფლება აქვს დღის წესრიგის დამტკიცებამდე მოითხოვოს დამატებითი საკითხის დღის წესრიგში შეტანა. საკითხი წყდება კენჭისყრით. ცალკეულ შემთხვევებში, როდესაც საკითხი არ მოითხოვს სასწრაფო გადაწყვეტას, კომისიის თავმჯდომარე უფლებამოსილია არ დააყენოს საკითხი კენჭისყრაზე და მიიღოს გადაწყვეტილება საკითხის კომისიაზე შეტანის დადგენილი პროცედურის გავლის შემდგომ განხილვის შესახებ.
4.კომისიის სხდომებისათვის საკითხებს, ინფორმაციას, მოხსენებით ბარათებს, განკარგულებათა და დადგენილებათა პროექტებს ამზადებენ კომისიის შესაბამისი სამსახურები.
41.სხდომა უფლებამოსილია, თუ მას ესწრება უსკოს სრული შემადგენლობის უმრავლესობა; (31.07.12 №1 დადგენილება)
42.თუ უსკოს სხდომას არ ესწრება უსკოს სრული შემადგენლობის უმრავლესობა სხდომის თავმჯდომარე აცხადებს გადადებული სხდომის ჩატარების დროს; (18.07.16 №8 დადგენილება)
5.კომისიის სხდომას უძღვება კომისიის თავმჯდომარე, ან მისი დავალებით თავმჯდომარის მოადგილე.
6.კომისიის სხდომაზე დგება ოქმი. ოქმს ადგენს საერთო სამსახური და მას ხელს აწერს სხდომის თავმჯდომარე და კომისიის მდივანი.
7.უსკოს სხდომას, „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ“, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის მე-11 მუხლის მე-15 პუნქტით გათვალისწინებული პირების გარდა, ესწრებიან უსკოს სამსახურის უფროსები, კონკრეტული საკითხის განხილვის დროს მოწვეული დაინტერესებული მხარეები, რომლებიც საკითხის შესახებ უსკოს მიერ შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღებისთანავე ტოვებენ სხდომის დარბაზს; (18.07.16 №8 დადგენილება)
8.კომისიის სხდომის მიმდინარეობაში მონაწილეობას კომისიის წევრები დასწრების ფურცელზე ხელმოწერით ადასტურებენ.
9.კომისიის წევრს დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხთან დაკავშირებით უფლება აქვს სიტყვით გამოვიდეს 2 წუთის განმავლობაში, იგივე საკითხთან დაკავშირებით მას უფლება აქვს მხოლოდ კომისიის თავმჯდომარის ნებართვით დამატებით გამოვიდეს სიტყვით 2 წუთის განმავლობაში, სხდომაზე კომისიის აპარატის თანამშრომლებს, საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენლებს და სხდომაზე დასწრების უფლების მქონე პირებს დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხთან დაკავშირებით შეუძლიათ სიტყვით გამოვიდნენ კომისიის თავმჯდომარის თანხმობით თავმჯდომარის მიერ განსაზღვრული დროით, კომისიის წევრების შემდეგ; (28.07.2008 №1 დადგენილება)
91.საარჩევნო კომისიის წევრს ან/და უსკოს სამსახურების უფროსებს, როგორც განსახილველ საკითხზე მომხსენებლებს, სხდომაზე გამოსვლისათვის ეძლევა არაუმეტეს 5 წუთი და საჭიროებისამებრ სხდომის თავმჯდომარის გადაწყვეტილებით შეიძლება დაემატოთ არაუმეტეს 5 წუთისა;
92.უსკოს სხდომაზე განმცხადებელს/მომჩივანს უნდა მიეცეს გონივრული დრო განსახილველ საკითხზე დაიცვას საკუთარი ან მისი მარწმუნებლის პოზიცია;
93.მხარე უფლებამოსილია, მის მიერ წარდგენილ განცხადება/საჩივარში, წინასწარ მიუთითოს იმ დროის გონივრული ოდენობა, რაც მას დასჭირდება საკუთარი მოსაზრებების წარსადგენად გამართულ სხდომაზე, გამოსვლის წინ მოითხოვოს დროის კონკრეტული ოდენობა საკუთარი პოზიციის დაფიქსირებისათვის. აღნიშნული დროის შემცირება დასაშვებია სხდომის თავმჯდომარის მიერ, თუ მხარე მის მიერ მოთხოვნილ დროს იმგვარად იყენებს, რომ აღნიშნული აშკარად ემსახურება საკითხის განხილვის ვადებისა და დღის წესრიგით გათვალისწინებულ სხვა საკითხის განხილვის გაჭიანურებას ან/და არსებითად გასცდა განსახილველ საკითხს ან წარმოშობს მისი განხილვისათვის კანონით დადგენილი ვადების დარღვევის საშიშროებას;
94.სხდომაზე საკითხის განხილვის პროცესში მხარეებისათვის და მხარის მიერ კითხვების დასმა და მასზე პასუხების გაცემა დასაშვებია მხოლოდ თავმჯდომარის ნებართვით; (18.07.16 №8 დადგენილება)
10.უსკოს სხდომაზე წესრიგის დარღვევისა და კომისიის მუშაობისათვის ხელის შეშლის შემთხვევაში დამრღვევის გაძევების საკითხზე გადაწყვეტილებას იღებს უსკო, რაც აღინიშნება სხდომის ოქმში. (31.07.12 №1 დადგენილება)
11.უსკოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს ამრავლებს საერთო სამსახური და გადასცემს შესაბამის სამსახურს. დაინტერესებულ ორგანიზაციებს და პირებს, პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებს უსკოს გადაწყვეტილებებს გადასცემს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური;
12.უსკოს სხდომის ოქმი ფორმდება სხდომიდან 1 დღის ვადაში. (30.12.2013 №1 დადგენილება)

 

მუხლი 17. კენჭისყრა

1.სხდომის თავმჯდომარე კენჭისყრაზე საკითხს აყენებს წინადადებათა შემოსვლის რიგის მიხედვით. უსკოს სხდომაზე კენჭისყრა არის ღია, უსკოს წევრი კენჭისყრის დროს თავის ნებას გამოხატავს (ხელის აწევით), როგორც მომხრე ან წინააღმდეგი; (18.07.16 №8 დადგენილება)
11.უსკოს გადაწყვეტილება მიღებულად ჩაითვლება, თუ მას მხარს დაუჭერს სხდომაზე დამსწრეთა უმრავლესობა (თუ ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონით უფრო მაღალი კვორუმი არ არის დადგენილი), მაგრამ არანაკლებ უსკოს სრული შემადგენლობის ერთი მესამედისა. უსკო გადაწყვეტილებებს, რომლებიც შეეხება ქვემდგომი საარჩევნო კომისიების მიერ იღებული გადაწყვეტილებების, მათ შორის, საარჩევნო ოლქის/უბნის შედეგების გაუქმებას, საუბნო საარჩევნო კომისიიდან შემოსული პაკეტების გახსნასა და საარჩევნო ბიულეტენების გადათვლას, იღებს სხდომაზე დამსწრეთა არანაკლებ ორი მესამედი. (30.12.2013 №1 დადგენილება)
12. სხდომის თავმჯდომარე ყოველი კენჭისყრის დასრულების შემდეგ აცხადებს კენჭისყრის შედეგებს; (18.07.16 №8 დადგენილება)
2.ხმათა თანაბრად გაყოფისას სხდომის თავმჯდომარის ხმა გადამწყვეტად ითვლება.
3.კომისიის იმ წევრებს, რომლებიც არ ეთანხმებიან კომისიის გადაწყვეტილებას, უფლება აქვთ წერილობით გამოთქვან განსხვავებული აზრი, რომელიც ერთვის ოქმს. ამასთან განსხვავებული აზრის მქონე წევრი ვალდებულია პატივისცეს და დაემორჩილოს კომისიის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას, მას არ აქვს უფლება, თავისი ქმედებით ხელი შეუშალოს ამ გადაწყვეტილების აღსრულებას.
4.თანამდებობაზე ერთი და იგივე კანდიდატი შეიძლება დასახელდეს მხოლოდ ორჯერ.
5.საჭიროების შემთხვევაში კენჭისყრის პროცედურას, რაც არ არის გათვალისწინებული ამ რეგლამენტით და საარჩევნო კანონმდებლობით განსაზღვრავს სხდომის თავმჯდომარე; (18.07.16 №8 დადგენილება)
6.სხდომაზე საკადრო საკითხები წყდება უსკოს სრული შემადგენლობის უმრავლესობით. (30.12.2013 №1 დადგენილება)

 

თავი VI საქმიან ქაღალდებზე მუშაობის ორგანიზაცია

მუხლი 18.საქმისწარმოება

1.უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში საქმიანი ქაღალდების, ყოველგვარი საარჩევნო დოკუმენტაციისა და სხვა სახის მასალების მიღება, რეგისტრაცია და გასაცემი დოკუმენტების რეგისტრაცია ხორციელდება საერთო სამსახურში სამუშაო დღის 10 საათიდან 18 საათამდე (შესვენება 13 საათიდან 14 საათამდე);
11.(ამოღებულია 13. 08 12 წდადგენილება №9)
2.განცხადების (საჩივრის) მიღებისას საარჩევნო კომისიის სარეგისტრაციო ჟურნალსა და განმცხადებლისათვის (მომჩივანისათვის) გადასაცემ ცნობაში აღინიშნება მისი მიღების თარიღი და დრო. კომისია განიხილავს განცხადებას (საჩივარს) და იღებს სათანადო გადაწყვეტილებას.
3.საერთო სამსახურში შემოსული განცხადების (საჩივრის) რეგისტრაციის შემდეგ კომისიის მდივნის რეზოლუციის შესაბამისად, საერთო სამსახური დაუყოვნებლივ გადასცემს შესაბამის სამსახურს შესასრულებლად.
4.სათანადო წერილობითი განცხადების საფუძველზე, საერთო სამსახურში რეგისტრაციის შემდეგ, კომისიის მდივანი ვალდებულია მიიღოს გადაწყვეტილება საჯარო ინფორმაციის გაცემის ან/და გაცემაზე უარის თქმის შესახებ დაუყოვნებლივ ან არა უგვიანეს 10 დღისა (თუ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე პასუხის გაცემა დაუყოვნებლივ შეუძლებელია). არჩევნების შესახებ ინფორმაციასა და საარჩევნო დოკუმენტაციას მათი მოთხოვნიდან 2 დღის ვადაში გასცემს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური. დასაშვებია ინფორმაციის გაცემა ელექტრონული ვერსიით.
5.უსკოში საჯარო ინფორმაციის რეესტრს აწარმოებს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური.
6.აკრძალულია კომისიაში შემოსული ყველა სახის დოკუმენტის დედნის გაცემა, გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.
7.უსკოს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე და პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირია კომისიის მდივანი; (13.03.14 №2 დადგენილება)
8.უსკოში შემოსული ნებისმიერი საარჩევნო დოკუმენტაცია საჯაროა გასაცნობად უსკოს წევრებისა და საჭიროებისამებრ უსკოს აპარატის თანამშრომლებისათვის. აკრძალულია, უსკოში შემოსული და უსკოს მიერ მომზადებული ინფორმაციის გატანა უსკოს თავმჯდომარის თანხმობის გარეშე (გარდა საჯარო ინფორმაციისათვის დადგენილი წესით გამოთხოვილი ინფორმაციისა). (28.07.2008 №1 დადგენილება)

ამომრჩეველთა სია
არჩევნები 2016
შედეგები 2016
მეორე ტურის შედეგები
საარჩევნო უბნების რუკაუმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016