აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია


ქარ / ENG
 Untitled Document

Untitled Document
უსკოს შინაგანაწესი

დამტკიცებულია
უმაღლესი საარჩევნო კომისიის
25.04.07 წ.N5 დადგენილებით

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი
საარჩევნო კომისიის

შ ი ნ ა გ ა ნ ა წ ე ს ი

მუხლი 1.ზოგადი დებულებანი

1.უმაღლესი საარჩევნო კომისიის წინამდებარე შინაგანაწესი (შემდგომში-შინაგანაწესი) შემუშავებულია ,,საჯარო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონის 72-ე და 73-ე მუხლების შესაბამისად.
2.უმაღლესი სააარჩევნო კომისიის შინაგანაწესით განისაზღვრება:
ა)სამუშო დროს დასაწყისი და დასასრული;
ბ)დღის განმავლობაში შესვენების დრო;
გ)დასვენების და სადღესასწაულო დღეებში, აგრეთვე ყოველდღიური სამუშო დროის დამთავრების შემდეგ დაწესებულებაში ყოფნის პირობები და წესი;
დ)სამსახურებრივ საკითხებზე განკარგულებათა საჯარო მოსამსახურეებამდე დაყვანის წესი;
ე)ხელფასის გაცემის დრო და ადგილი;
ვ)შრომის დაცვისა და ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების ზოგადი ინსტრუქციები;
ზ)სამსახურში არყოფნის შეტყობინების წესი.
3.შინაგანაწესის მიზანია:
ა)უმაღლესი საარჩევნო კომისიის აპარატისათვის დაკისრებული ფუნქციების სრული განხორციელებისათვის ხელის შეწყობა;
ბ)შრომის დისციპლინის დაცვის უზრუნველყოფა;
გ)საჯარო მოსამსახურეთა შრომისადმი კეთილსინდისიერი დამოკიდებულების დამკვიდრება;
დ)სამუშაო დროის რაციონალური გამოყენება;
ე)საჯარო მოსამსახურეთა კვალიფიკაციის დონისა და პროფესიული ჩვევების გამოვლენის ხელშეწყობა;
ვ)სამსახურებრივ მოვალეობათა შესრულების ოპერატიულობის ზრდა;
ზ)ხელმძღვანელობასა და სხვა საჯარო მოსამსახურეთა შორის შრომითი ურთიერთობის მოწესრიგება.

მუხლი 2.სამუშაო დროს დასაწყისი და დასასრული, შესვენების დრო

1.საჯარო სამსახურის განხორციელება უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში ეფუძნება ქვეყანაში საჯარო სამსახურის ერთიანობის პრინციპს და განსაზღვრულია 5-დღიანი სამუშაო კვირით.
2.სამუშო დრო განისაზღვრება დილის 9:00 სთ-დან 18:00 სთ-მდე.
3.უმაღლესი საარჩევნო კომისიის საჯარო მოსამსახურეების სამსახურში გამოცხადებისა და სამუშაო ადგილის დატოვების დრო ფიქსირდება სპეციალური ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით ან საამისოდ გამოყოფილ აღრიცხვის ჟურნალის მეშვეობით ( დანართი 2).
4.13:00სთ-დან 14:00სთ-მდე საჯარო მოსამსახურეთა შესვენების უფლება გარანტირებულია.
5.(ამოღებულია 29.12.14 N4 დადგენილება )
6.(ამოღებულია 29.12.14 N4 დადგენილება)

მუხლი 3. დასვენებისა და უქმე დღეებში, აგრეთვე ყოველდღიური სამუშაო დროის დამთავრების შემდეგ დაწესებულებებში ყოფნის პირობები და წესი

1.საჯარო მოსამსახურის მუშაობა უქმე დღეებში, შესვენების დროს ან სამუშაო დროის დამთავრების შემდეგ ნებაყოფლობითია.
2.უქმე დღეებში, შესვენების დროს ან სამუშაო დროის დამთავრების შემდეგ საჯარო მოსამსახურის მუშაობის ანაზღაურების თაობაზე გადაწყვეტილებას დადგენილი წესის შესაბამისად ღებულობს უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე.

მუხლი 4.სამსახურებრივ საკითხებზე განკარგულებათა მოსამსახურეებამდე დაყვანის წესი

1.სამსახურებრივ საკითხებზე საჯარო მოსამსახურეებზე განკარგულების გაცემის უფლება აქვს უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს. სამსახურებრივ საკითხებზე გაცემული განკარგულება შესაბამისად შეიძლება იყოს ზოგადი (ვრცელდებოდეს უსკოს ყველა მოსამსახურეზე) და ინდივიდუალური.
2.ზოგად განკარგულებას გასცემს უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე. ზოგადი განკარგულება სრულდება წერილობითი ფორმით და ექვემდებარება უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში სპეციალურად გამოყოფილ თვალსაჩინო ადგილას გამოკვრას.
3.ინდივიდუალურ განკარგულებას გამოსცემს უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე, მისი არყოფნის შემთხვევაში თავმჯდომარის მოადგილე. ინდივიდუალური განკარგულება გამოიცემა უშუალოდ ერთ საჯარო მოსამსახურეზე ან საჯარო მოსამსახურეთა განსაზღვრულ ჯგუფზე. ინდივიდუალური განკარგულება სრულდება წერილობით ან ზეპირი ფორმით. წერილობითი ფორმით გამოცემული ინდივიდუალური განკარგულება გამოცემისთანავე გადაეცემა მოსამსახურეს (მოსამსახურეთა ჯგუფს), რაც დასტურდება ხელისმოწერით.

მუხლი 5.ხელფასის გაცემის დრო

1.მოსამსახურეს უფლება აქვს კანონმდებლობის შესაბამისად, სამსახურში მიღების დღიდან სამსახურიდან განთავისუფლების დღემდე, მიიღოს შრომითი გასამრჯელო (ხელფასი), მოსამსახურის შრომითი გასამრჯელო (ხელფასი) მოიცავს თანამდებობრივ სარგოს, პრემიას და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა დანამატებს.
2.მოსამსახურეებზე ხელფასი საკრედიტო ბარათის მიხედვით გაიცემა თვეში ერთხელ. ეკონომიკური სამსახურის უფროსი პასუხისმგებელია კუთვნილ ანგარიშზე ხელფასის თანხის დროულად გადარიცხვაზე.
3.ხელფასის გაცემა ხდება ლარებში.

მუხლი 6.შრომის დაცვისა და ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების ზოგადი ინსტრუქციები

უმაღლესი საარჩევნო კომისიის მოსამსახურე ვალდებულია განუხრელად ასრულებდეს დაცვისა და ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების მოთხოვნებს, რომლებიც გათვალისწინებულია საქართველოს შრომის კანონთა კოდექსით და სხვა ნორმატიული აქტებით.

მუხლი 7.სამსახურში გამოუცხადებლობის არყოფნის შეტყობინების წესი

1.წინასწარ ცნობილი მიზეზით სამსახურში გამოუცხადებლობის შემთხვევაში მოსამსახურე ვალდებულია წინასწარ წარუდგინოს უშუალო უფროსს განცხადება შემდგომ სამსახურში არყოფნის სავარაუდო პერიოდის თაობაზე შესაბამისი აუცილებლობისა და მიზეზების მითითებით. უფროსი თანხმობის ნიშნად ხელს აწერს წარდგენილ განცხადებას ან უარს აცხადებს განცხადების ხელმოწერაზე. უფროსის მიერ განცხადების ვიზირების შემთხვევაში მოსამსახურის სამსახურში გამოუცხადებლობის მიზანშეწონილობაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება მის უშუალო უფროსს.
2.წინასწარ უცნობი მიზეზებით სამსახურში გამოუცხადებლობის შემთხვევაში საჯარო მოსამსახურე ვალდებულია, შეძლებისდაგვარად, სამსახურში გამოცხადებამდე აცნობოს უშუალო უფროსს გამოუცხადებლობის მიზეზები და სავარაუდო პერიოდი. სამსახურში გამოცხადების შემდეგ საჯარო მოსამასახურემ უშუალო უფროსს უნდა წარუდგინოს ახსნა-განმარტებითი ბარათი სამსახურში გამოუცხადებლობის თაობაზე.
3.საჯარო მოსამსახურის პასუხისმგებლობა სამსახურში გამოუცხადებლობის თაობაზე გათვალისწინებულია “საჯარო სამსახურის შესახებ” საქართევლოს კანონით.

მუხლი 8.მოსამსახურის წახალისება

1.მოსამსახურის მიერ სამსახურეობრივ მოვალეობათა სანიმუშო შესრულებისათვის, ხანგრძლივი და კეთილსინდისიერი სამსახურისთვის, განსაკუთრებული სირთულის ან მნიშვნელოვანი დავალების შესრულებისათვის წესდება წახალისების შემდეგი ფორმები:
ა)მადლობის გამოცხადება;
ბ)ერთდროული ფულადი ჯილდო;
გ)ფასიანი საჩუქრით დაჯილდოება;
დ)თანამდებობრივი სარგოს თანრიგის ამაღლება.
2.შეიძლება ერთდროულად გამოყენებული იქნას წახალისების რამდენიმე ფორმა.
3.მოსამსახურეს მადლობა შეიძლება გამოუცხადოს უსკოს თავმჯდომარემ.
4.ერთდროული ფულადი ჯილდოთი, ფასიანი საჩუქრით ან თანამდებობრივი სარგოს თანრიგის ამაღლებით მოსამსახურის წახალისება შეუძლია უსკოს თავმჯდომარეს.

მუხლი 9.დისციპლინური პასუხისმგებლობა

დისციპლინურ პასუხისმგებლობას წარმოადგენს:
ა)სამსახურებრივ მოვალეობათა ბრალეული შეუსრულებლობა ან არაჯეროვნად შესრულება;
ბ)დაწესებულებისათვის ქონებრივი ზიანის მიყენება ან ასეთი ზიანის წარმოშობის საშიშროების ბრალეული შექმნა;
გ)მოხელისა და დაწესებულების დისკრედიტაციისაკენ მიმართული უღირსი საქციელი ბრალეული ქმედება, განურჩევლად იმისა, სამსახურშია ჩადენილი თუ სამსახურს გარეთ.

მუხლი 10.დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომები

1. დისციპლინური გადაცდომისათვის შეიძლება გამოყენებული იქნეს დისციპლინარული პასუხისმგებლობის შემდეგი ზომები:
ა)შენიშვნა;
ბ)გაფრთხილება;
გ)არაუმეტეს ათი სამუშაო დღის ხელფასის დაკავება;
დ)სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისაგან ჩამოშორება ხელფასის გაცემის შეჩერებით _ არა უმეტეს ათი სამუშაო დღისა;
ე)უფრო დაბალი თანრიგის თანამდებობრივ სარგოზე გადაყვანა _ არა უმეტეს ერთი წლისა;
ვ)სამსახურიდან გათავისუფლება;
2.ერთი დისციპლინური გადაცდომისათვის შეიძლება გამოყენებული იქნეს დისციპლინარული პასუხისმგებლობის მხოლოდ ერთი ზომა.

მუხლი 11.დისციპლინური პასუხისმგებლობის მოხსნა

1.დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის გამოყენება აღინიშნება პირად საქმეში შეტანით.
2.უსკოს თავმჯდომარეს უფლება აქვს მოსამსახურეს ვადამდე ადრე მოუხსნას ეს პასუხისმგებლობა, თუ მან არ ჩაიდინა ახალი გადაცდომა და თავი გამოიჩინა, როგორც კეთილსინდისიერმა მოსამსახურემ.
3.თუ მოსამსახურეს ერთი წლის განმავლობაში არ შეეფარდა ახალი დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომა, იგი ითვლება დისციპლინური პასუხისმგებლობის არმქონედ.
4.დისციპლინური პასუხისმგებლობის ვადამდე ადრე მოხსნა ფორმდება წერილობით ორ პირად. ერთი პირი რჩება უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში, მეორე პირი კი გადაეცემა თვითონ მოსამსახურეს.
5.დისციპლინური პასუხისმგებლობის ვადამდე ადრე მოხსნა შეიტანება პირად საქმეში.

მუხლი 12. დასკვნითი დებულებები

1.შინაგანაწესი სავალდებულოა შესასრულებლად უმაღლესი საარჩევნო კომისიის ყველა საჯარო მოსამსახურისათვის.
2.შინაგანაწესი გამოიკვრება უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში სპეციალურად გამოყოფილ თვალსაჩინო ადგილას.
3.შინაგანაწესის დარღვევის შემთხვევაში საჯარო მოსამსახურეს ეკისრება “საჯარო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომა.
4.მოსამსახურე ვალდებულია გაეცნოს შინაგანაწესს და აღნიშნული დაადასტუროს საკუთარი ხელმოწერით. ხელწერილი შინაგანაწესის გაცნობის თაობაზე თან ერთვის მოსამსახურის პირად საქმეს.

ამომრჩეველთა სია
არჩევნები 2016
შედეგები 2016
მეორე ტურის შედეგები
საარჩევნო უბნების რუკა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016