აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

Untitled Document
მასმედიის აკრედიტაცია - 2008

       საარჩევნო კომისიების სხდომებზე დასწრებისა და კენჭისყრის დღეს კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლება აქვთ საარჩევნო კომისიაში აკრედიტირებულ პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებების წარმომადგენლებს.
       პრესისა და მასობრივი საშულებების სხვა წარმომადგენლებმა აკრედიტაციის განცხადებით უნდა მიმართონ უსკოს კენჭისყრამდე არაუგვიანეს მე-3 დღისა. (31 ოქტომბერი)
თუკი პრესისა და მასობრივი საშუალებების სხვა წარმომადგენლები რამდენიმე საარჩევნო ოლქის ტერიტორიაზე ახორციელებენ მუშაობას, მაშინ განაცხადით უნდა მიმართონ უსკოს, ხოლო ერთი საარჩევნო ოლქის ტერიტორიაზე მომუშავენი მიმართავენ შესაბამის საოლქო საარჩევნო კომისიას.
       ერთი და იგივე ორგანიზაციას კენჭისყრის დღეს უბანში ერთდროულად შეუძლია ჰყავდეს არა უმეტეს 3 წარმომადგენლისა.
 
 
საკონტაქტო პირი:
ქეთევან ჯიქია
ტელ: 899 33 41 33
ელ.-ფოსტა: kjikia@sec.ge
 
მერაბ წულუკიძე
ტელ: 899 79 09 47
 
ფორმები მედიისთვის:

ფორმა პრესისთვის
დანართი პრესისთვის
ფორმა ტელერადიომაუწყებლებისათვის
დანართი 1 ტელერადიომაუწყებლებისათვის
დანართი 2 ტელერადიომაუწყებლებისათვის
 
 
წინასაარჩევნო ტელე-მონიტორინგი - შუალედური ანგარიში
(15 სექტემბერი - 06 ოქტომბერი 2008 წელი)
 
 
წინასაარჩევნო ტელე-მონიტორინგი - ჯამური ანგარიში
(15 სექტემბერი - 02 ნოემბერი 2008 წელი)
 
კანონი უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ
საჩივრების რეესტრი
საჯარო ინფორმაცია
სტრატეგია 2019-2020
ვიდეო გალერეა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016