აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

Untitled Document
ინსტრუქცია საერთაშორისო დამკვირვებლებისათვის - 2008

      საერთაშორისო დამკვირვებელ ორგანიზაციას, რომელიც დაკვირვებას ახორციელებს ერთზე მეტ საარჩევნო ოლქში, რეგისტრაციაში ატარებს უსკოს თავმჯდომარე.
      რეგისტრაციაში გატარების მიზნით, საერთაშორისო ორგანიზაციამ განცხადებით უნდა მიმართოს უსკოს არჩევნების დღემდე არა უგვიანეს მე-7 დღისა(27 ოქტომბერი) და წარუდგინოს დამფუძნებელი დოკუმენტის ასლი. თუ დამკვირვებელი (დამკვირვებელთა ჯგუფი) სხვა სახელმწიფოს ხელისუფლების ორგანოს წარმომადგენელია, მან უნდა წარადგინოს მხოლოდ განცხადება და რწმუნების დამადასტურებელი საბუთი.
      უსკოში რეგისტრირებულმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ კენჭისყრამდე არა უგვიანეს მე-5 დღისა, უსკოს მდივანს უნდა წარუდგინოს დამკვირვებელთა სია მათი ვინაობის (სახელი, გვარი, რეგისტრაციის ადგილი) და იმ საარჩევნო ოლქების მითითებით, სადაც ისინი დააკვირდებიან არჩევნებს.
 
 
საკონტაქტო პირი:
ქეთევან ჯიქია
ტელ: 899 33 41 33
ელ.-ფოსტა: kjikia@sec.ge
 
მერაბ წულუკიძე
ტელ: 899 79 09 47
 
 
აკრედიტირებული  საერთაშორისო დამკვირვებლები
 
     აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებისათვის უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში რეგისტრაცია გაიარეს შემდეგმა ორგანიზაციებმა:
 
1. ,,საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტი" - (web site: www.iri.org).- (უსკოს თავმჯ.-ის განკ. N38 04.10) 
 
2.ბრიტანეთის საელჩო საქართველოში (უსკოს თავმჯ.-ის განკ.N54 13.10 ). (e-mail: DenisKeefe@fco.gov.uk)
 
3.,,საერთაშორისო საქმეთა ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტი".(ndi) - (უსკოს თავმჯ.-ის განკ.N53 13.10) - (e-mail: ndi@ndi.ge)
 
4.საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაცია ,,IFES-საქართველო". (უსკოს თავმჯ.-ის განკ.N58 21.10). მისამართი: ქ.თბილისი, ბაქრაძის ქ.11, ტელ.:+995 32 93 15 00
 
5. ევროსაბჭოს (Council of Europe) დამკვირვებლები - (უსკოს მდივნის განკ. N21 22.10)
 
6. ევროკავშირი (European Union)  - (უსკოს თავმჯ.-იდ განკ. N59 21.10). საკონტაქტო ტელ.: +995 32 96 96 07
 
7. ადგილობრივი და რეგიონალური ხელისუფლების კონგრესი ( ,, The Congress of Local and Regional Authorities") - (უსკოს თავმ.-ის განკ. N61 23.10). E-mail: congress.adm@coe.int. Web: www.coe.int/congress
 
8. ამერიკის საელჩო ( Embassy of the United States of America) - (უსკოს თავმჯ.-ის განკ. N60 23.10). საკონტაქტო ტელ.: +995 32 27 74 48
 
9. ჩეხეთის რესპუბლიკის პარლამენტი - (უსკოს თავმჯ.-ის განკ. N62 25.10).
 
10.ყაზახეთის რესპუბლიკის საელჩო - (უსკოს თავმჯ.-ის განკ. N63 26.10). საკონტაქტო ტელ.: +995 32 99 76 84
 
11.სლოვაკეთის პარლამენტის კანცელარიისა და ლიტვის პარლამენტის საერთაშორისო დამკვირვებლები. - (უსკოს მდივნის განკ. N27 27.10).
 
12. კანადის საელჩო თურქეთის რესპუბლიკაში - (უსკოს თავმჯ.- ის განკ. N64 27.10).
 
13. აზერბაიჯანის საელჩო საქართველოში - (უსკოს თავმჯ.- ის განკ. N66 27.10).
 
14. უკრაინის საკონსულო ბათუმში - (უსკოს თავმჯ.- ის განკ. N65 27.10).- საკონტაქტო ტელ.: +995 222 3 16 00 
 
15.ლიტვის რესპუბლიკის საელჩო საქართველოში - (უსკოს თავმჯ.- ის განკ. N67 27.10).- საკონტაქტო ტელ.: +995 32 91 29  32
 
16. სომხეთის რესპუბლიკის საელჩო საქართველოში - (უსკოს თავმჯ.- ის განკ. N68 28.10).
 
17. პოლონეთის სეიმი (პარლამენტი) - (უსკოს თავმჯ.- ის განკ. N68 29.10).
 
18. ბულგარეთის რესპუბლიკის პარლამენტი - (უსკოს თავმჯ.- ის განკ. N72 31.10).
 
19. ევროკავშირი (ევროპის კომისიის დელეგაცია საქართველოში) (,,European Union" Delegation of the European Commission to Georgia) - (უსკოს თავმჯ.- ის განკ. N73 31.10).
 
20. აზერბაიჯანის მილის მეჯლისის წარმომადგენლები - (უსკოს მდივნის განკ. N52 31.10).
 
21. ყაზახეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისია - (უსკოს თავმჯ.-ის განკ. N74 31.10).
 
22. ლიტვის ცენტრალური საარჩევნო კომისია - (უსკოს თავმჯ.-ის განკ. N75 31.10).
კანონი უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ
საჩივრების რეესტრი
საჯარო ინფორმაცია
სტრატეგია 2019-2020
ვიდეო გალერეა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016