აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

Untitled Document
განკარგულებები - 2019 წელი

განკარგულება N7 25.12    დანართი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2020 წლის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ 

განკარგულება N6 25.12 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელ პირთა, წევრთა და უსკოს აპარატის თანამშრომელთა საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ 

განკარგულება N5 25.12    დანართი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2020 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ 

განკარგულება N4 16.10    დანართი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2019 წლის 27 მაისის №2 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

განკარგულება N3 14.06    დანართი -აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2019 წლის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ 

განკარგულება N2 27.05    დანართი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2020 წლის საბიუჯეტო განაცხადის დამტკიცების შესახებ 

განკარგულება N1 22.05    დანართი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2019-2020 წლების სტრატეგიული გეგმის დამტკიცების შესახებ

არჩევნები 2016
შედეგები 2016
მეორე ტურის შედეგები
საარჩევნო უბნების რუკა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016