უმაღლესი საარჩევნო კომისია
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია


ქარ / ENG
 Untitled Document

Untitled Document
განკარგულებები - 2018 წელი

განკარგულება N4 04.05 - საოლქო საარჩევნო კომისიების 2016 წლის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების ვადაგასული საარჩევნო დოკუმენტაციის  განადგურების აქტის ცნობად მიღების შესახებ

განკარგულება N3 04.05 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის ზოგიერთი განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ 

განკარგულება N2 04.05 - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის სამსახურების დებულებების  დამტკიცების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2017 წლის 11 სექტემბრის №7 განკარგულებაში  ცვლილებების შეტანის შესახებ 

განკარგულება N1 16.01 დანართი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელ პირთა,წევრთა და უსკოს აპარატის თანამშრომელთა საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ

 

 

ამომრჩეველთა სია
არჩევნები 2016
შედეგები 2016
მეორე ტურის შედეგები
საარჩევნო უბნების რუკა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016