აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

ინფორმაცია პარტიათა რეგისტრაციის წესის შესახებ
22 ივლისი 2020

ინფორმაცია პარტიათა რეგისტრაციის  შესახებ

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში აჭარის არ უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ განხორციელდა ცვლილებები, რომლის თანახმადაც პარტიათა რეგისტრაცია განხორციელდება უკვე არჩევნების გამოცხადების დღიდან.
არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად პარტიამ განცხადებით უნდა მიმართოს უსკოს თავმჯდომარეს არჩევნების დანიშვნის დღიდან არჩევნების დღემდე არაუგვიანეს 57-ე დღისა.(აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი აჭარის არ უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ, მუხლი 35).

არჩევნები 2016
შედეგები 2016
მეორე ტურის შედეგები
საარჩევნო უბნების რუკა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016