აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია


ქარ / ENG
 Untitled Document

11 სექტემბრის სხდომა
11 სექტემბერი 2017

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესმა საარჩევნო კომისიამ 11 სექტემბრის სხდომაზე დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხები განიხილა. მიღებული განკარგულების (დანართიN1,N2,N3,N4,N5,N6,N7) საფუძველზე ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის სამსახურების დებულებების დამტკიცების შესახებ’’, დეტალურად გაიწერა უსკოს თითოეული სამსახურის ძირითადი ფუნქციები და ამოცანები, სტრუქტურა და თანამშრომელთა უფლებამოსილებები.
დღევანდელ სხდომაზე კომისიამ მიიღო ასევე დადგენილება, რომლის მიხედვითაც ძალადაკარგულად გამოცხადდა უსკოს 2007 წლის 25 აპრილის N5 დადგენილება ,,უმაღლესი საარჩევნო კომისიის შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ’’, ვინაიდან აღნიშნული დადგენილება მიღებული იყო ძველი, უკვე ძალადაკარგული ,,საჯარო სამსახურის შესახებ’’ კანონის საფუძველზე. მოქმედი საჯარო სამსახურის შესახებ კანონის მიხედვით კი შინაგანაწესს ამტკიცებს დაწესებულების ხელმძღვანელი პირი.

ამომრჩეველთა სია
არჩევნები 2016
შედეგები 2016
მეორე ტურის შედეგები
საარჩევნო უბნების რუკა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016